Croeso gan Y Prif Swyddog

Rhowch bwyslais ar ddiogelwch yn yr heulwen!

Y mis hwn dwi’n tynnu sylw at rai o’r peryglon sy’n gysylltiedig â rhai tanau cyffredin, sy’n gallu codi yn ystod yr haf, gan y bydd nifer o drigolion treulio mwy o amser yng nghefn gwlad neu’n ystyried tanio’u barbeciws a  glanhau eu dodrefn gardd.

Fe all tanau ddinistrio aceri o dir yng nghefn gwlad

Yn ystod y tywydd poeth, mae’r glaswellt a’r tyfiant fel arfer yn sych, sy’n golygu y gallai tân sy’n cychwyn drwy ddamwain ddatblygu’n gyflym a dinistrio popeth o fewn cyrraedd.

Os bydd ychydig o awel hefyd, bydd y tân yn lledaenu hyd yn oed yn gyflymach.

Gwastraffu adnoddau

Cawsom ein galw at dros 20 o danau glaswellt ac eithin mewn un penwythnos dros y Pasg, gan gynnwys tân sylweddol ym Mlaenau Ffestiniog lle bu’n rhaid gwagio tua ugain o dai.

Achosodd y tanau hyn nifer sylweddol o alwadau i’n hystafell reoli gan aelodau’r cyhoedd. Fe all hyd yn oed tân bychan fod yn draul ar adnoddau a’n hatal rhag mynychu digwyddiadau lle mae bywydau yn y fantol.

 

Gall taflu sigarét allan o ffenestr car, barbeciw sy’n rhoi gwrych ar dân neu goelcerth sy’n cael ei gadael ddinistrio erwau o gefn gwlad, cnydau a bywyd gwyllt.

Tanau Bwriadol

Mae tanau bwriadol yng Nghymru yn peryglu’r amgylchedd, yr economi a’n cymunedau.

Mae nifer y tanau glaswellt bwriadol yng Nghymru wedi gostwng yn ddramatig ers 2015; ac yn ôl y Bwrdd Atal Tanau Bwriadol Strategol dull gydweithredol ei dasglu amlasiantaethol, Ymgyrch, Dawns Glaw, sydd yn gyfrifol am y llwyddiant hwn.

Fodd bynnag, oherwydd ein bod ni wedi cael llawer iawn llai o law ddechrau’r flwyddyn a haf sychach nag arfer, gwelsom gynnydd o 75% mewn tanau bwriadol y llynedd. 

Er gwaetha’r ystadegau mae’r tasglu yn benderfynol o barhau gyda’i ymdrechion i leihau tanau glaswellt bwriadol yng Nghymru. Mae’r gwaith cynllunio wedi dechrau ers mis Ionawr, i baratoi rhag haf dych a phoeth arall.

Cofiwch – mae cynnau tanau glaswellt bwriadol yn drosed ddifrifol a byddwn yn defnyddio holl rym y gyfraith i ddelio gyda hwy.  Os welwch chi unrhyw un yn cynnau tân yn fwriadol, ffoniwch yr Heddlu ar 101 neu cysylltwch gyda Crime Stoppers ar 0800 555 111.

Peryglu Bywydau

Os bydd y tân yn cychwyn yn agosach at adref, gallai’r tân ddinistrio eich gardd, ymledu i’ch tŷ a pheryglu bywydau’r bobl sydd tu mewn.  

Barbeciws

Gall barbeciws fod yn bleserus ond mae angen i chi ystyried diogelwch wrth goginio yn yr awyr agored – cadwch eich barbeciw yn ddigon pell o anifeiliaid anwes a phlant a gwnewch yn siŵr eich bod yn cael gwared ar y llwch mewn ffordd ddiogel.

 

Peidiwch ag yfed a choginio

Bydd nifer o bobl hefyd yn mwynhau diod neu ddau yn lleol neu yn yr ardd yn ystod y nosweithiau braf - rydw i hefyd yn eich annog i beidio â choginio ar ôl yfed alcohol, yn enwedig os byddwch yn llwglyd ar ôl dychwelyd ar ôl noson allan. Y ffordd orau o gael bwyd a chadw’n ddiogel yw prynu bwyd parod ar y ffordd adref neu gallech baratoi brechdan cyn mynd allan.  

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf, dod i wybod mwy am gystadlaethau diogelwch tân a chael eich hysbysu am unrhyw swyddi gwag o fewn y Gwasanaeth, dilynwch ni ar Twitter @NorthwalesFire, hoffwch ni ar Facebook/northwalesfireservice neu dilynwch ni ar Instagram - northwalesfire 

Mae llawer iawn o wybodaeth hefyd ar gael drwy ymweld â’n gwefan – www.gwastan-gogcymru.org.uk.

 

 

 

 

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen