Croeso gan Y Prif Swyddog

Dydy yfed a choginio ddim yn gyfuniad doeth

Dro ar ôl tro mae ein diffoddwyr tân yn cael eu galw at danau yn y cartref yn y rhanbarth sydd wedi cychwyn ar ôl i drigolion golli canolbwyntiad yn y gegin ar ôl bod yn yfed, ac mae hyn wedi arwain at ganlyniadau trasig ar adegau.

Mae mwy o danau yn cychwyn yn y gegin nag mewn unrhyw ystafell arall yn y cartref. Am y rheswm hwn, rwyf yn erfyn ar drigolion i gadw llygaid ar fwyd sydd yn coginio i atal cawlach wrth y stof pan maent dan ddylanwad alcohol.

Cofiwch, dydy yfed a choginio ddim yn gyfuniad doeth – gallwch osgoi gwneud cawlach o bethau yn y gegin drwy baratoi brechdan cyn mynd allan neu brynu tecawê. Fe allai hyn achub eich bywyd.

Hefyd, gyda dyddiadau pwysig fel Dydd San Ffolant, Wythnos Genedlaethol Sglodion a Dydd Mawrth Crempog ar y gorwel, bydd nifer o gogyddion llai profiadol yn rhoi cynnig ar baratoi pryd i’w hanwyliaid, felly da chi cymrwch bwyll yn y gegin a gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cofio’r achlysur am y rhesymau cywir!.

Sefwch wrth eich sosban!

Wrth goginio ‘Sefwch wrth eich sosban!’ - os oes raid i chi adael y gegin, tynnwch y sosban oddi ar y gwres. Fe all tân gynnau a lledaenu i fod yn dân sylweddol mewn ychydig funudau. Ar ôl i chi orffen coginio, gwnewch yn siŵr eich bod wedi diffodd yr holl gyfarpar a bod yr ardal goginio yn glir.

Un enghraifft o ganlyniadau coginio wedi cael ei adael oedd tân a ddigwyddodd mewn fflat yng Nghaernarfon ym mis Rhagfyr y llynedd, lle cafodd y preswylydd driniaeth am anadlu mwg ar ôl ceisio diffodd y tân ei hun. Cewch ddarllen mwy am y tân yma.

Peidiwch â cheisio diffodd tân eich hun – ewch allan, arhoswch allan a ffoniwch 999

Mae coginio crempogau yn llawer o hwyl i’r teulu oll, ond wrth goginio gydag olew poeth mae’n hanfodol bwysig nad ydych yn gadael y badell heb neb i gadw llygaid arni tra bod y gwres ymlaen. Pe byddai’r gwaethaf yn digwydd, peidiwch â cheisio symud y badell. Peidiwch â pheryglu’ch hun - diffoddwch y gwres os medrwch ac ewch allan, arhoswch allan a galwch 999. Ein cyngor ni ar gyfer pob achos o dân yw peidio byth â cheisio taclo’r tân eich hun.

Profwch eich larwm mwg

Fe all larwm mwg gweithredol gynyddu’r tebygolrwydd y byddwch yn llwyddo i fynd allan yn ddianaf mewn achos o dân yn y cartref. Mae’n hanfodol eich bod yn profi’ch larwm yn rheolaidd – mae gwybodaeth ar sut i wneud hyn ar gael ar ein gwefan a gallwch wylio ein fideo’ ‘Profa dy larwm’ a ‘Pryd ydych chi’n profi?’ ar ein tudalennau Facebook a YouTube.

Yn ogystal â phrofi’ch larwm mwg bob wythnos – gwnewch yn siŵr bod gennych gynllun dianc a chadwch ato.

 

 

 

 

 

 

 

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen