Peilot Cyd-ymateb yn fyw yng Ngogledd Cymru

Postiwyd 19/01/2016 11:44:50

Mae'r tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru ac Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn cydweithredu wrth lansio cynllun peilot newydd ledled Cymru, gan weithio gyda'i gilydd i achub bywydau.

Mae Llywodraeth Cymru a'r holl gyrff cyhoeddus yn ymroddedig i wella ansawdd gwasanaethau a ddarperir i'r cyhoedd yng Nghymru. Un o alluogwyr allweddol gwella yw lefel uwch o bartneriaeth i gyflwyno gwasanaethau sy'n diwallu anghenion lleol ac yn gwneud gwahaniaeth i'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Y bwriad yw gwella ansawdd y gwasanaethau a ddarperir i gymunedau Cymru a disgwylir y bydd y peilot yn parhau ledled Cymru tan fis Mehefin 2016.


Bydd yn digwydd mewn ardaloedd ymateb daearyddol penodol ac efallai y bydd aelodau'r cyhoedd sy'n byw yn yr ardaloedd hyn sydd angen cymorth mewn argyfwng ar gyfer digwyddiad meddygol yn derbyn ymateb gan eu gwasanaethau Tân ac Achub lleol.

Y mis hwn, aeth y peilot yn fyw yng Ngogledd Cymru - ar hyn o bryd mae diffoddwyr tân yng Nghaergybi, Treffynnon, Bae Colwyn a Phwllheli yn cymryd rhan gweithredol yn y peilot. Bydd staff o Langollen a Dolgellau yn ymuno â'r peilot yn yr wythnosau i ddod ar ôl cwblhau'r mesurau angenrheidiol i fodloni gofynion Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.


Bydd timau cyd-ymateb yn cael eu hanfon trwy ystafell reoli'r gwasanaeth tân, yn unol â chyfarwyddyd Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Ni fydd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn anfon peiriannau tân allan fel rhan o'r Peilot Cyd-ymateb ond bdd criwiau o ddau yn cael eu hanfon allan mewn car ac yn mynd i ddigwyddiadau ar gyflymder arferol y ffordd a heb oleuadau gleision.


Yn y cerbydau bydd offer arbenigol yn galluogi i'r staff sydd wedi eu hyfforddi yn arbennig i ymateb i set o amodau clinigol penodol lle gallant hwy gyrraedd yn gyntaf, a lle byddant yn ychwanegu'r gwerth mwyaf yn gymesur â'u hyfforddiant a'u offer. Mae hyn yn cynnwys trawiadau ar y galon, pobl sy'n anymwybodol neu'n tagu, a gwaedu catastroffig.


Gan siarad ar ran y tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru, meddai Prif Swyddog Tân Cynorthwyol De Cymru, Andrew Thomas: "Mae'r peilot hwn yn gyfle i ni weithio'n agosach â'n gilydd er budd y cyhoedd yng
Nghymru, gan wella gwaith cydweithredol rhwng y gwasanaethau argyfwng i sicrhau gwell ymateb gweithredol, cynyddu gwasanaethau gweithredol a gwella gwytnwch - ychwanegu gwerth go iawn am arian tra'n gweithio'n fwy effeithiol ac effeithlon."


Meddai Prif Swyddog Tân Cynorthwyol Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, Richard Fairhead: "Hoffem sicrhau trigolion ledled Cymru na fydd unrhyw leihad o gwbl mewn ymateb i argyfwng a chyflwyniad gwasanaeth,
gan y gwasanaethau tân ac achub ledled Cymru na chan Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn ystod cyfnod y cynllun peilot.


"Bydd y peilot yn golygu anfon ymatebwyr sydd wedi eu hyfforddi'n addas a fydd yn gweithio i ddiogelu bywyd nes bydd ambiwlans neu gerbyd ymateb cyflym yn cyrraedd.


"Bydd union natur y peilot yn amrywio ym mhob rhanbarth Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru ond bydd y nod cyffredinol o weithio gyda'n gilydd i achub bywydau yn agwedd gyffredin yn y tri rhanbarth."


Meddai Greg Lloyd, Pennaeth Gweithrediadau Clinigol Gwasanaeth Ambiwlans Cymru: "Mae pob eiliad yn cyfrif mewn argyfwng. Os gall ein cydweithwyr yn y gwasanaeth tân gyrraedd y lleoliad cyn un o'n ambiwlansys ni, medrent ddechrau rhoi triniaeth i achub bywyd - gall hyn ond gwella cyfle'r claf hwnnw o oroesi.


"Mae holl gyd-ymatebwyr yn cael eu hyfforddi i roddi triniaeth sy'n achub bywyd, gan gynnwys CPR a defnyddio diffibriliwr. Rhaid i ni bwysleisio na fyddant yn disodli ymateb arferol parafeddyg mewn car ymateb cyflym neu ambiwlans argyfwng, ond bydd yn ffurfio rhan o agwedd integredig tuag at roddi triniaeth ar unwaith, i achub bywyd cleifion yn ein cymunedau.

 

"Mae cyd-ymatebwyr yn chwarae rôl bwysig gyda staff rheng flaen ambiwlans o ran gwneud yn siwr bod cleifion yn cael yr help priodol yn gyflym ac yn effeithlon, ac maent yn rhan o deulu Gwasanaeth Ambiwlans Cymru."


Mae'r peilot yn dilyn cynlluniau tebyg sy'n cael eu lansio gan gyfanswm o 43 o
wasanaethau tân ac Achub ledled y Deyrnas Unedig. Ar ddiwedd cyfnod y peilot,
bydd gwerthusiad manwl i benderfynu os oedd y peilot yn llwyddiant.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen