Staff yn hyrwyddo diogelwch tân

Cadw'n ddiogel yn y cartref

Rhestr wirio i'ch diogelu rhag tân yn y cartref

Arferion gyda'r nos.

Rydych dair gwaith yn fwy tebygol o gael eich lladd mewn tân sy'n cynnau gyda'r nos.

 • Diffoddwch bob cyfarpar a thynnwch y plwg.  (Ar wahân i'r cyfarpar sydd wedi cael eu dylunio i aros ymlaen am gyfnod hir - er enghraifft, chwaraewyr DVD/fideo, rhewgelloedd a chlociau radio.)
  • Gwnewch yn siwr eich bod wedi diffodd y popty a'r hob.
  • Peidiwch â gadael eich peiriant golchi, sychwr dillad neu beiriant golchi llestri ymlaen dros nos (gallant achosi tân oherwydd eu motorau, eu bod yn defnyddio watedd uwch,  ac yn golchi â ffrithiant)
  • Diffoddwch wresogyddion nwy a thrydan a rhowch gard o flaen tanau agored.
  • Gwnewch yn siwr eich bod wedi diffodd pob cannwyll. Peidiwch byth â gadael canhwyllau yn llosgi os byddwch yn mynd i gysgu.
  • Gwnewch yn siwr eich bod wedi diffodd eich sigarét, sigâr neu'ch cetyn yn llwyr cyn i chi fynd i'r gwely, a pheidiwch byth ag ysmygu yn y gwely.  Gallwch bendwmpian a rhoi'ch gwely ar dân.
  • Caewch y drysau.  Drwy gau pob drws gallwch atal y tân rhag lledaenu a'ch rhwystro rhag dianc o'ch cartref.  Mae hyn yn hynod bwysig os nad oes modd i chi ddianc drwy ffenestr e.e. os ydych yn byw mewn fflat uchel.
  • Diffoddwch eich blanced drydan (oni bai bod ganddi thermostat  a'i bod wedi ei chynllunio i gael ei gadael ymlaen dros nos).

  Gofalwch nad oes byd yn rhwystro'ch llwybr dianc a gwnewch yn siwr bod agoriadau drysau a ffenestri yn y lle cywir.

  • Cyn prynu dillad nos ewch i  www.dti.gov.uk am arweiniad i labeli dillad.  Os yw'r label ar y dilledyn yn dweud 'fflamadwyedd isel' gall olygu nad ydyw wedi ei ddiogelu rhag tân.

 

http://youtu.be/pqdgt7nTcMw

http://youtu.be/YC5FN9mN7pY

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen