Pryd wnaethoch chi wirio eich larwm mwg ddiwethaf?

Yn ystod yr adeg digynsail hwn, byddwn yn gwneud pob ymdrech i barhau i ymgymryd â'n gweithgaredd craidd - mae hynny'n cynnwys darparu cyngor ac ymyriadau diogelwch yn y cartref i'n cymunedau.
Rydym wedi gwneud rhai addasiadau i'n cyngor lle byddwn yn siarad â deiliaid tai dros y ffôn yn gyntaf, er mwyn lleihau faint o amser a dreuliwn ar unrhyw ymweliad cartref.
Cyn unrhyw ymweliad bydd staff y gwasanaeth tân ac achub yn gwneud ymholiadau ynghylch iechyd cyfredol y preswylwyr ac unrhyw drefniadau ynysu a allai fod ar waith.

Os ydych chi'n byw yng Ngogledd Cymru, rydym yn cynnig larymau mwg AM DDIM yn ogystal â'u gosod. Bydd yr archwiliad diogelwch yn y cartref yma'n eich cadw'n ddiogel rhag tân.

Mae'r archwiliad diogel ac iach AM DDIM yn cymryd tua 20 munud ac fe'i trefnir ar amser cyfleus i chi. Bydd staff hyfforddedig y gwasanaeth tân ac achub, sy'n cario cerdyn adnabod bob amser, yn:

  • Cyflenwi ac yn gosod larymau mwg i achub bywydau yn eich cartref neu yn sicrhau fod y larymau sydd gennych yn barod yn gweithio'n iawn
  • Darparu cyngor ynglyn â sut i gadw eich cartref yn ddiogel rhag tân
  • Eich helpu i baratoi cynllun dianc er mwyn i chi a'ch teulu allu gadael yr eiddo pe digwyddai tân
  • Darparu offer arbenigol ar gyfer pobl fyddar neu drwm eu clyw
  • Asesu i weld a ydych yn perthyn i'r categori risg uchel a pe byddech yn elwa o offer arbenigol i'ch helpu i gadw'n ddiogel rhag tân

Mae'r uchod i gyd AM DDIM, a'r cyfan sydd angen ei wneud yw:

  • Llenwi'r ffurflen hon ar y we
  • Ein ffonio ni ar 0800 169 1234 unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos i gofrestru
  • Anfonwch e-bost i ni drwy ddefnyddio y bocs ar y dde

Gallai gweithredu heddiw olygu'r gwahaniaeth rhwng byw a marw.

Dywedodd Stuart Millington, Uwch Reolwr Diogelwch Tân: "Rydym wedi gweld y dinistr y gall tanau ei achosi ac rydym yn gwybod y gallai ychydig o gamau syml fod wedi atal nifer o drasiedïau. Peidiwch â gadael i drasiedi daro'ch teulu chi - rhwystrwch y tân rhag cychwyn yn y lle cyntaf."

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen