Cyfarfod ATAGC 17 Mehefin 2019

Postiwyd

Cynhelir y cyfarfod blynyddol yn Siambr Cyngor Conwy, Bodlondeb am 10.30am ac wedi hynny cynhelir y cyfarfod busnes

Agenda'r Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol

Aelodaeth yr Awdurdod Tân ac Achub

Penodiadau i Bwyllgorau a Chyrff Allanol

Dyddiadau Cyfarfodydd 2019/20

 

Cofnodion y cyfarfod hwn

Agenda'r Cyfarfod Busnes

Cynllun Gwella a Llesiant 2020/21

Datganiad Drafft o Gyfrifon 2018/19                                                                                              Atodiad

Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2018/19                                                                                Atodiad

Monitro Perfformiad 2018/19

Adroddiad Blynyddol am y Dyledion Drwg a gafodd eu dileu 2018/19

Bwrdd Pensiwn Lleol – Adroddiad Blynyddol 2018/19

Cwynion, Datgeliadau er Lles y Cyhoedd a Gwerthfawrogiadau

Cynllun Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau                                                                                  Atodlen

Adolygiad o Gyfansoddiad yr Awdurdod 2018/19                                                                         Atodiadau

Ymgynghoriad Llywodraeth y DU ar gyfyngu ar daliadau ymadael

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen