Staff yn hyrwyddo diogelwch tân

Ariannol

AWDURDOD TÂN AC ACHUB GOGLEDD CYMRU

ARCHWILIAD CYFRIFON 2019/2020

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN dan Adrannau 30 a 31 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (fel y manylwyd ymhellach yn Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014)

  1. Bob blwyddyn, mae Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru yn caniatáu, am 20 diwrnod gwaith, unrhyw un sydd â diddordeb, ar gais i’r Prif Weithredwr, i archwilio a gwneud copïau o gyfrifon y sefydliadau a enwir uchod am y flwyddyn sy’n diweddu 31 Mawrth 2020 a’r holl lyfrau, gweithredoedd, cytundebau, biliau, talebau a derbynebau ym Mhencadlys y Gwasanaeth.
  2. Ar y diwrnod gweithio nesaf yn dilyn y cyfnod hwn, bydd yr Archwiliwr Cyffredinol Cynorthwyol, Mr Anthony Barrett, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9LJ, ar gais unrhyw etholwr llywodraeth leol yn yr ardal y mae’r cyfrifon yn berthnasol iddynt, yn rhoi cyfle i ofyn cwestiynau ynghylch y cyfrifon. Gall unrhyw etholwr o'r fath neu ei gynrychiolydd ef/hi fynd ger bron yr Archwiliwr ym Mhencadlys y Gwasanaeth a enwyd a chyflwyno gwrthwynebiad i unrhyw un o’r cyfrifon.
  3. Oherwydd y pandemig Covid-19, a’r cyfyngiadau presennol a’r mesurau cadw draw, bydd y cyfnod hwn yn cael ei ohirio hyd nes y bydd yn bosibl i’r cyhoedd ymweld â Phencadlys yr Heddlu at ddibenion archwilio a gwneud copïau o lyfrau, gweithredoedd, cytundebau, talebau a derbynebau. Bydd y cyfnod hwn yn cael ei gyhoeddi ar wefan yr Awdurdod Tân o leiaf 14 diwrnod cyn ei ddechrau.
  4. Ni ellir gwrthwynebu ar ran yr etholwr oni bai fod yr Archwiliwr Cyffredinol wedi derbyn hysbysiad ysgrifenedig o’r gwrthwynebiad arfaethedig o flaen llaw ac ar ba sail y mae’n cael ei wneud. Dylid anfon copi o’r hysbysiad i’r sawl sydd wedi llofnodi isod yn y cyfeiriad a nodir.

Yn ddyddiedig ar 29 Mai 2020

Simon Smith, Prif Swyddog Tân a Phrif Weithredwr

Ken Finch CPFA, Trysorydd i Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru                           

 

Am fanylion am Reoliadau Ariannol yr Awdurdod, gweler y dogfennau isod:

Rheolau Gweithredrefnau Ariannol

Polisi Gwrth-Dwyll a Llygredd ATAGC

Rheolau Gweithdrefnau Contractau ATAGC

Amodau Archebion GTAGC


Cynllun Cydnabyddiaeth Ariannol:

Atodlen Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau 2019/20

Cyflogau a Lwfansau a dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2018/19
Cyflogau a Lwfansau a dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2017/18
Cyflogau a Lwfansau a dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2016/17
Cyflogau a Lwfansau a dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2015/16
Cyflogau a Lwfansau a dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2014/15
Cyflogau a Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2013/14
Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2012/13
Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2011/12
Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2010/11
Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2009/10
Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2008/09
Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2007/08
Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2006/07
Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2005/06
Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2004/05


Datganiadau o Gyfrifon:

Llythyr Archwilio Blynyddol 2018/19

Cwblhad Archwiliad 2018/19

Datganiad o Gyfrifon 2018/19

Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2018/19

Llythyr Archwiliad Blynyddol 2017/18
Datganiad o gyfrifon 2017/18 
Datganiad o Gyfrifon 2016/17
Datganiad o Gyfrifon 2015/16
Adroddiad ar yr Archwiliad o Ddatganiadau Ariannol
Datganiad o Gyfrifon 2014/15
Datganiad o Gyfrifon 2013/14
Datganiad o Gyfrifon 2012/13
Datganiad o Gyfrifon 2011/12
Datganiad o Gyfrifon 2010/11
Datganiad o Gyfrifon 2009/10
Datganiad o Gyfrifon 2008/09
Datganiad o Gyfrifon 2007/08
Datganiad o Gyfrifon 2006/07
Datganiad o Gyfrifon 2005/06
Datganiad o Gyfrifon 2004/05


Datganiadau Polisi Cyflogau:

Datganiad Polisi Cyflogau 2018/19
Datganiad Polisi Cyflogau 2017/18
Datganiad Polisi Cyflogau 2016/17
Datganiad Polisi Cyflogau 2015/16
Datganiad Polisi Cyflogau 2014/15


Menter Twyll Cenedlaethol (MTC)

Ymarfer paru data yw'r Menter Twyll Cenedlaethol sydd yn cynorthwyo i atal a chanfod twyll a gordaliadau.

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru yn unol â’i bwerau o dan Rhan 3A o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 yn ei gwneud yn ofynnol i holl awdurdodau lleol ddarparu gwybodaeth sydd ganddo i'r diben hwn. Rhennir y wybodaeth gyda Swyddfa Archwilio Cymru. Fel cyrff cyhoeddus mae'n ddyletswydd arnom i ddiogelu'r arian cyhoeddus a weinyddir, ac i'r perwyl hwn mae'n bosib y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth bersonol a dderbyniwyd gennych ar gyfer y dibenion canlynol er mwyn atal a chanfod twyll.

  • Cyflogres
  • Pensiynau
  • Credydwyr

Gallwn rannu'r wybodaeth hyn gyda chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus ar gyfer y diben hwn.

Am ragor o wybodaeth am bwerau cyfreithiol yr Archwilydd Cyffredinol a'r rhesymau dros baru gwybodaeth benodol, ewch i wefan Swyddfa Archwilio Cymru http://www.audit.wales/cy/amdanom-ni/menter-twyll-genedlaethol.

Cwblheir y gwaith yn unol â Chod Ymarfer Archwilydd Cyffredinol Cymru ar Baru Data (http://www.audit.wales//sites/default/files/download_documents/Code_of_data_matching_cym.pdf), sydd yn sicrhau bod y wybodaeth bersonol yn cael ei gwarchod yn briodol yn ystod y broses.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen