Staff yn hyrwyddo diogelwch tân

Ariannol

Am fanylion am Reoliadau Ariannol yr Awdurdod, gweler y dogfennau isod:

Rheolau Gweithredrefnau Ariannol

Polisi Gwrth-Dwyll a Llygredd ATAGC

Rheolau Gweithdrefnau Contractau ATAGC

Amodau Archebion GTAGC


Cynllun Cydnabyddiaeth Ariannol:

Atodlen Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau 2019/20

Cyflogau a Lwfansau a dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2018/19

Cyflogau a Lwfansau a dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2017/18

Cyflogau a Lwfansau a dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2016/17
Cyflogau a Lwfansau a dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2015/16
Cyflogau a Lwfansau a dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2014/15
Cyflogau a Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2013/14
Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2012/13
Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2011/12
Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2010/11
Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2009/10
Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2008/09
Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2007/08
Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2006/07
Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2005/06
Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2004/05


Datganiadau o Gyfrifon:

Llythyr Archwilio Blynyddol 2018/19

Cwblhad Archwiliad 2018/19

Datganiad o Gyfrifon 2018/19

Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2018/19

Llythyr Archwiliad Blynyddol 2017/18
Datganiad o gyfrifon 2017/18 
Datganiad o Gyfrifon 2016/17
Datganiad o Gyfrifon 2015/16
Adroddiad ar yr Archwiliad o Ddatganiadau Ariannol
Datganiad o Gyfrifon 2014/15
Datganiad o Gyfrifon 2013/14
Datganiad o Gyfrifon 2012/13
Datganiad o Gyfrifon 2011/12
Datganiad o Gyfrifon 2010/11
Datganiad o Gyfrifon 2009/10
Datganiad o Gyfrifon 2008/09
Datganiad o Gyfrifon 2007/08
Datganiad o Gyfrifon 2006/07
Datganiad o Gyfrifon 2005/06
Datganiad o Gyfrifon 2004/05


Datganiadau Polisi Cyflogau:

Datganiad Polisi Cyflogau 2018/19
Datganiad Polisi Cyflogau 2017/18
Datganiad Polisi Cyflogau 2016/17
Datganiad Polisi Cyflogau 2015/16
Datganiad Polisi Cyflogau 2014/15


Menter Twyll Cenedlaethol (MTC)

Ymarfer paru data yw'r Menter Twyll Cenedlaethol sydd yn cynorthwyo i atal a chanfod twyll a gordaliadau.

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru yn unol â’i bwerau o dan Rhan 3A o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 yn ei gwneud yn ofynnol i holl awdurdodau lleol ddarparu gwybodaeth sydd ganddo i'r diben hwn. Rhennir y wybodaeth gyda Swyddfa Archwilio Cymru. Fel cyrff cyhoeddus mae'n ddyletswydd arnom i ddiogelu'r arian cyhoeddus a weinyddir, ac i'r perwyl hwn mae'n bosib y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth bersonol a dderbyniwyd gennych ar gyfer y dibenion canlynol er mwyn atal a chanfod twyll.

  • Cyflogres
  • Pensiynau
  • Credydwyr

Gallwn rannu'r wybodaeth hyn gyda chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus ar gyfer y diben hwn.

Am ragor o wybodaeth am bwerau cyfreithiol yr Archwilydd Cyffredinol a'r rhesymau dros baru gwybodaeth benodol, ewch i wefan Swyddfa Archwilio Cymru http://www.audit.wales/cy/amdanom-ni/menter-twyll-genedlaethol.

Cwblheir y gwaith yn unol â Chod Ymarfer Archwilydd Cyffredinol Cymru ar Baru Data (http://www.audit.wales//sites/default/files/download_documents/Code_of_data_matching_cym.pdf), sydd yn sicrhau bod y wybodaeth bersonol yn cael ei gwarchod yn briodol yn ystod y broses.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen