Recriwtio a Swyddi Gwag

Croeso i'r adran recriwtio a swyddi gwag.

Yma cewch fanylion am y gwahanol gyfleoedd gyrfaol sydd ar gael ar draws ystod eang o feysydd.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob sector o'r gymuned. Croesawir ceisiadau gan bobl beth bynnag eu hoedran, anabledd, hil, rhyw, crefydd neu dueddiadau rhywiol.

Cewch hefyd fanylion am ein swyddi gwag cyfredol, ffurflenni cais a gwybodaeth bellach am weithio i Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.

Cliciwch yma i weld ein swyddi gwag.

Cliciwch yma  i lawr lwytho gwybodaeth am gyfweliadau PQA.

Cliciwch yma i lawr lwytho gwybodaeth ynghylch anfon gwybodaeth sensitif.

Cliciwch yma i weld ein gofynion yr iath Gymraeg.

 

Nid yw Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn derbyn CV mewn ceisiadau am swyddi gwag neu swyddi gwag posibl. Caiff unrhyw CV a anfonir atom ei ddileu. Caiff unrhyw gais a wneir mewn perthynas â swyddi gwag presennol, gan ddefnyddio ffurflen gais ffurfiol neu ein porth recriwtio arlein, ei drin yn unol â’r trefniadau safonol. Wrth wneud cais am swydd wag bresennol, gofynnir i chi ddarparu gwybodaeth bersonol. I gael gwybod pam rydym yn casglu'r wybodaeth hon a beth rydym yn ei wneud â’r wybodaeth hon, darllenwch yr Hysbysiad Preifatrwydd Recriwtio yma.

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen