Croeso gan Y Prif Swyddog

 

Cynllunio ar gyfer diogelwch

Bydd nifer ohonom wedi gwneud adduned Blwyddyn Newydd ddechrau’r mis – faint ohonoch sydd wedi cadw’r addewidion hyn? Un adduned yr ydw i’n gobeithio y bydd trigolion ledled y rhanbarth yn ei chadw yw adduned i amddiffyn eu cartrefi drwy wrando ar gyngor diogelwch sylfaenol.

Cawsom nifer o danau difrifol a thrasig yn 2017 - felly rwyf yn erfyn ar y cyhoedd i weithio gyda ni i wneud 2018 mor ddiogel â phosibl.

Mae larymau mwg yn achub bywydau

Y cyngor pwysicaf y gallaf ei roi i chi yw sicrhau bod gennych larymau mwg gweithredol yn eich cartref a’ch bod yn  eu profi’n rheolaidd-fe all larwm mwg roi cyfle i chi fynd allan mewn achos o dân, a rhoi rhybudd cynnar o dân er mwyn galluogi i ddiffoddwyr tân ei ddiffodd cyn iddo ledaenu. Y llynedd gwelsom sawl enghraifft o allu larymau mwg i rybuddio trigolion, yn cynnwys digwyddiad yn  mis Mawrth lle ffoniodd cwpl 999 ar ôl clywed larwm mwg yn seinio gan achub bywyd dyn o dân yn ei gartref yn Stryd Ambrose, Bangor.

Mae larymau mwg yno i’ch amddiffyn chi a’ch anwyliaid, ond  mae nifer o bobl yn eu gosod ac yna’n anghofio amdanynt, ac mae’n bosib nad ydynt yn ymwybodol bod eu larwm wedi cyrraedd diwedd ei oes. Does dim byd yn bwysicach na chadw eich teulu’n ddiogel a saff – felly fydd hi ddim yn anodd iawn cadw’r addewid hwn.

Cofiwch gadw’ch larymau mewn cyflwr gweithredol da a phrofwch hwy drwy bwyso’r botwm yn rheolaidd. Gwnewch yn siŵr bod o leiaf un larwm mwg  ar bob llawr yn eich cartref – gosodwch hwy ar y landin , mewn cynteddau ac mewn ystafelloedd sydd gan gyfarpar trydan.  Hefyd, cymrwch funud i ofalu am berthnasau llai abl, i wneud yn siŵr eu bod hwythau hefyd yn ddiogel.

Fis Ionawr y llynedd fe lansiodd y tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru ymgyrch newydd – ‘Pryd ydych chi’n ei wneud e?’ – i sicrhau bod cartrefi ledled Cymru’n ddiogel rhag tân, ac rydym wedi bod yn hybu’r neges ‘Profa dy larwm!’ drwy gydol 2017, gyda lansiad y fideo ‘Profa dy Larwm Mwg!’ ym mis Mai.

Coginio

Coginio ydi prif achos tanau yn y cartref yng Ngogledd Cymru- mae’n bwysig felly nad ydych byth yn gadael bwyd yn coginio heb neb i gadw llygaid arno.  Peidiwch â choginio dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau a diffoddwch gyfarpar coginio ar ôl i chi orffen gyda hwy. Mae’n swnio fel cyngor amlwg ond byddech yn synnu faint o ddigwyddiadau yr ydym ni’n cael ein galw atynt lle mae bywydau mewn wedi cael eu rhoi perygl oherwydd hyn. Ym mis Gorffennaf ac Awst cawsom ein galw at ddau ddigwyddiad tebyg yn Wrecsam lle’r oedd trigolion wedi anadlu mwg ar ôl gadael bwyd yn coginio - yn anffodus mae digwyddiadau fel hyn yn digwydd yn rhy aml o lawer. Mae’n hawdd iawn anghofio am fwyd sydd yn coginio, yn enwedig os ydych chi wedi blino, os oes rhywbeth yn mynd â’ch sylw neu os ydych chi wedi bod yn yfed.  Fodd bynnag, fe all y canlyniadau fod yn drychinebus.

Canhwyllau

Fflamau agored yw canhwyllau  ac felly mae’r risg yn amlwg - peidiwch â’u gadael heb neb i gadw llygaid arnynt. Cadwch hwy mewn daliwr canhwyllau diogel, ymhell o gyrraedd plant ac ymhell  o ddeunyddiau fflamadwy megis llenni, goleuadau a gwresogyddion, a pheidiwch â’u gadael yn llosgi heb neb i gadw llygaid arnynt. 

Tanau sigarets
Os ydych chi’n ysmygu, diffoddwch eich sigaréts yn llwyr a chymerwch bwyll os ydych wedi  bod yn yfed alcohol neu wedi blino. Mae’n hawdd iawn pendwmpian gyda sigarét yn eich llaw a rhoi’r dodrefn ar dân.

Dydy e-sigarét ddim yn ddiogel ychwaith - mae e-sigarét yn defnyddio batris ailwefradwy ac mae’n rhaid gwefru’r rhain yn rheolaidd.  Hoffwn eich atgoffa i brynu’r nwyddau hyn o siopau dibynadwy ac i ddefnyddio’r gwefrwr sy’n dod gyda’r e-sigarét yn unig. Defnyddiwch gyfarwyddiadau a chyngor y gwneuthurwr bob amser, a diffoddwch  hwy a thynnu’r plwg cyn i chi fynd i’r gwely.  Peidiwch byth â’u gwefru am gyfnod hir neu eu gadael heb neb i gadw llygaid arnynt wrth iddynt gael eu gwefru gan eu bod yn gallu gorboethi’n hawdd iawn.

Diogelwch trydanol

Mae nifer o’r tanau yr ydym ni’n cael ein galw atynt yng Ngogledd Cymru yn danau trydanol - i osgoi tanau o’r fath ceisiwch osgoi gorlwytho socedi trydan, a gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio un plwg yn unig ymhob soced.  Diffoddwch blygiau pan nad ydych yn eu defnyddio, oni bai bod cyfarpar wedi cael eu dylunio i beidio â chael eu diffodd, megis oergelloedd. 

Mae pobl yn aml iawn yn anghofio’r risgiau tân sydd ynghlwm â thrydan, efallai gan nad oes fflam, ond dydy hyn ddim yn golygu nad ydy’r risg yn bodoli - peidiwch byth â diystyru’r risgiau tân sydd ynghlwm â thrydan. 

Ym mis Rhagfyr y llynedd fe gefnogom ymgyrch Electrical Safety First mewn perthynas â pheryglon defnyddio gwefrwyr ffug - prynwch nhw o siopau dibynadwy a pheidiwch â chymysgu gwefrwyr - defnyddiwr yr un a ddaeth gyda’r cyfarpar.  Ym mis Medi, cafodd criwiau eu galw i ddau dan yn ymwneud â gwefrwyr yn Sir y Fflint ar yr un diwrnod - roedd y ddau yn ymwneud â gwefrwyr a oedd wedi cael eu gadael ymlaen heb ffôn yn gwefru. Diffoddwch wefrwyr pan nad ydych yn eu defnyddio a pheidiwch byth â gwefru’ch ffôn dros nos.

Beth ddylech chi ei wneud mewn achos o dân

Gobeithiaf na fyddwch fyth yn dioddef tân yn eich cartref - ond mae’n hanfodol bod pawb yn gwybod beth i’w wneud mewn achos o dân.

Ymarferwch eich cynllun dianc ac ewch allan, arhoswch allan a galwch 999.

Dymuniadau gorau am 2018 diogel a hapus

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen