Croeso gan Y Prif Swyddog

Peidiwch ag anghofio am fwyd sy’n coginio

Coginio ydi prif achos tanau yn y cartref yng Ngogledd Cymru- mae’n bwysig felly nad ydych byth yn gadael bwyd yn coginio heb neb i gadw llygaid arno.  Peidiwch â choginio dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau a diffoddwch gyfarpar coginio ar ôl i chi orffen gyda hwy. Mae’n swnio fel cyngor amlwg ond byddech yn synnu faint o ddigwyddiadau yr ydym ni’n cael ein galw atynt lle mae bywydau mewn wedi cael eu rhoi perygl oherwydd hyn.

Ym mis Gorffennaf cawsom ein galw at ddigwyddiad yng Nghaernarfon lle dioddefodd preswylydd anafiadau anadlu mwg o ganlyniad i dân yn ei fflat a oedd wedi cael ei achosi gan fwyd a oedd wedi cael ei adael yn coginio - yn anffodus mae digwyddiadau fel hyn yn digwydd yn rhy aml o lawer. Mae’n hawdd iawn anghofio am fwyd sydd yn coginio, yn enwedig os ydych chi wedi blino, os oes rhywbeth yn mynd â’ch sylw neu os ydych chi wedi bod yn yfed.  Fodd bynnag, fe all y canlyniadau fod yn drychinebus.

Peidiwch byth â gadael canhwyllau’n llosgi

Mae’r risg o ddefnyddio canhwyllau sy’n llosgi fflamau agored yn amlwg. Y ffordd orau o leihau’r risg ydi peidio â’u defnyddio yn y lle cyntaf – ond os ydych chi’n dewis eu defnyddio, peidiwch â’u gadael yn llosgi heb neb i gadw llygaid arnynt. Cadwch hwy mewn daliwr canhwyllau diogel, ymhell o gyrraedd plant ac ymhell  o ddeunyddiau fflamadwy megis llenni a dodrefn meddal.

Diffoddwch eich sigaréts
Os ydych chi’n ysmygu, diffoddwch eich sigaréts yn llwyr a chymerwch bwyll os ydych wedi  bod yn yfed alcohol neu wedi blino. Mae’n hawdd iawn pendwmpian gyda sigarét yn eich llaw a rhoi’r dodrefn ar dân.

Ym mis Hydref, bu farw dau gi a chafodd dynes ddihangfa lwcus o dân yn ei chartref ger Ffordd Cinmel, Towyn. Credir bod y tân wedi ei achosi gan sigarét a oedd heb gael ei ddiffodd yn iawn.

Dydy e-sigarét ddim yn ddiogel ychwaith - mae e-sigarét yn defnyddio batris ailwefradwy ac mae’n rhaid gwefru’r rhain yn rheolaidd.  Hoffwn eich cynghori i brynu’r nwyddau hyn o siopau dibynadwy ac i ddefnyddio’r batri a’r gwefrwr a ddaeth gyda’r e-sigarét yn unig wrth wefru. Defnyddiwch gyfarwyddiadau a chyngor y gwneuthurwr bob amser, a diffoddwch  hwy a thynnu’r plwg cyn i chi fynd i’r gwely.  Peidiwch byth â’u gwefru am gyfnod hir neu eu gadael heb neb i gadw llygaid arnynt wrth iddynt gael eu gwefru gan eu bod yn gallu gorboethi’n hawdd iawn.

Diogelwch trydanol – deall beth yw beth

Mae nifer o’r tanau yr ydym ni’n cael ein galw atynt yng Ngogledd Cymru yn danau trydanol - i osgoi tanau o’r fath ceisiwch osgoi gorlwytho socedi trydan, a gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio un plwg yn unig ymhob soced.  Diffoddwch blygiau pan nad ydych yn eu defnyddio, oni bai bod cyfarpar wedi cael eu dylunio i beidio â chael eu diffodd, megis oergelloedd. 

Mae pobl yn aml iawn yn anghofio’r risgiau tân sydd ynghlwm â thrydan, efallai gan nad oes fflam, ond dydy hyn ddim yn golygu nad ydy’r risg yn bodoli - peidiwch byth â diystyru’r risgiau tân sydd ynghlwm â thrydan. 

Ym mis Tachwedd y llynedd, i gyd-fynd ag Wythnos Electrical Safety First, fe lansiom ymgyrch diogelwch nwyddau gwyn yng Nghymru, i amlygu bod dros hanner y tanau damweiniol mewn cartrefi wedi eu hachosi gan drydan.

Peiriannau sychu dillad oedd yn gyfrifol am 57% o’r holl danau yn gysylltiedig â nwyddau gwyn yng Nghymru dros y tair blynedd diwethaf. Fe all canlyniadau tanau peiriannau sychu dillad fod yn drychinebus, fel y gwelodd teulu ifanc o Landudno ym mis Medi eleni. Yn ffodus iawn roedd y preswylwyr, mam a phump o blant rhwng 9 a 16 oed,  wedi sylwi ar y mwg a llwyddodd pawb i fynd allan yn ddiogel.  Cafodd y teulu eu symud i gartref dros dro am gyfnod gan fod y tân wedi achosi difrod sylweddol i’r gegin a difrod mwg i weddill y tŷ.  Ond fe allai’r golled fod wedi bod yn waeth o lawer gan fod y tân wedi cynnau tua 10.30 o’r gloch yr hwyr - pe byddai pawb wedi bod yn eu gwelyau ar adeg y tân fe allai’r digwyddiad fod wedi peryglu bywydau.

Beth ddylech chi ei wneud mewn achos o dân

Gobeithiaf na fyddwch fyth yn dioddef tân yn eich cartref - ond mae’n hanfodol bod pawb yn gwybod beth i’w wneud mewn achos o dân.

Ymarferwch eich cynllun dianc ac ewch allan, arhoswch allan a galwch 999.

Dymuniadau gorau am 2019 diogel a hapus

 

 

 

 

 

 

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen