Maint y testun : A- A A+ | Hygyrchedd English
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Pryd wnaethoch chi wirio eich larwm mwg ddiwethaf?

Os ydych chi'n byw yng Ngogledd Cymru, rydym yn cynnig larymau mwg AM DDIM yn ogystal â'u gosod. Bydd yr archwiliad diogelwch yn y cartref yma'n eich cadw'n ddiogel rhag tân.

Mae'r ymweliad i gynnal archwiliad diogelwch yn y cartref AM DDIM yn cymryd tua 20 munud ac fe'i trefnir ar amser cyfleus i chi. Bydd staff hyfforddedig y gwasanaeth tân ac achub, sy'n cario cerdyn adnabod bob amser, yn:

 • Cyflenwi ac yn gosod larymau mwg i achub bywydau yn eich cartref neu yn sicrhau fod y larymau sydd gennych yn barod yn gweithio'n iawn
 • Darparu cyngor ynglyn â sut i gadw eich cartref yn ddiogel rhag tân
 • Eich helpu i baratoi cynllun dianc er mwyn i chi a'ch teulu allu gadael yr eiddo pe digwyddai tân
 • Darparu offer arbenigol ar gyfer pobl fyddar neu drwm eu clyw
 • Asesu i weld a ydych yn perthyn i'r categori risg uchel a pe byddech yn elwa o offer arbenigol i'ch helpu i gadw'n ddiogel rhag tân

Mae'r uchod i gyd AM DDIM, a'r cyfan sydd angen ei wneud yw:

 • Llenwi'r ffurflen hon ar y we
 • Ein ffonio ni ar 0800 169 1234 unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos i gofrestru
 • Anfonwch e-bost i ni drwy ddefnyddio y bocs ar y dde

Gallai gweithredu heddiw olygu'r gwahaniaeth rhwng byw a marw.

Dywedodd Stuart Millington, Uwch Reolwr Diogelwch Tân: "Rydym wedi gweld y dinistr y gall tanau ei achosi ac rydym yn gwybod y gallai ychydig o gamau syml fod wedi atal nifer o drasiedïau. Peidiwch â gadael i drasiedi daro'ch teulu chi - rhwystrwch y tân rhag cychwyn yn y lle cyntaf."

 

Dilynwch y deuddeng cyngor yma er mwyn bod yn ddiogel rhag tân yn y cartref;

 1. Gosodwch larymau mwg ar bob lefel yn eich cartref. Cadwch nhw’n rhydd o lwch a phrofwch nhw unwaith yr wythnos. Dylech ystyried prynu larwm 10 mlynedd neu fel arall, newidiwch y batris bob blwyddyn.
 2. Gwnewch gynllun dianc fel bod pawb yn eich cartref yn gwybod sut i ddianc os oes tân.
 3. Cadwch allanfeydd eich cartref yn glir fel y gall pobl ddianc os oes tân. Gwnewch yn siŵr y gall pawb yn eich cartref ddod o hyd i oriadau’r drysau a’r ffenestri yn hawdd.
 4. Cymerwch ofal yn y gegin - mae damweiniau wrth goginio yn cyfrif am dros hanner yr holl danau yn y cartref. Peidiwch byth â gadael plant ifanc ar eu pen eu hunain yn y gegin.
 5. Cymerwch ofal wrth goginio ag olew poeth. Ystyriwch brynu peiriant ffrio dwfn a reolir gan thermostat (os nad oes gennych un yn barod).
 6. Peidiwch â gadael canhwyllau wedi eu cynnau mewn ystafelloedd gwag neu mewn ystafelloedd lle mae plant ar eu pennau eu hunain. Gwnewch yn siŵr bod canhwyllau mewn canwyllbrennau pwrpasol ac nad yw’r arwyneb yn llosgi.

7. Gwnewch yn siŵr bod sigaréts wedi eu diffodd yn iawn a pheidiwch byth ag ysmygu yn y gwely.

8.Ewch i’r arferiad o gau drysau gyda’r nos. Os ydych eisiau cadw drws ystafell wely plentyn ar agor, caewch ddrysau’r ystafell fyw a’r gegin. Gallai hyn achub eu bywydau os oes tân.

9. Peidiwch â gorlwytho socedi trydan. Cofiwch, un plwg ar gyfer pob soced.

10. Cadwch unrhyw fatsis neu danwyr allan o olwg plant.

11. Byddwch hyd yn oed yn fwy gofalus pan fyddwch wedi blino neu ar ôl i chi fod yn yfed.     

12. Peidiwch â gadael eich teledu nac unrhyw eitemau trydanol arall ‘yn cysgu’ gan y gallai hyn achosi tân. Trowch nhw i ffwrdd a thynnwch y plwg pan na fyddant yn cael eu defnyddio.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Cysylltiadau Cyfryngau Cymdeithasol

Diolch am eich cyfeiriad ebost

byddwn yn gyrru’r wybodaeth briodol yn fuan.

Done

Diolch am eich cais

byddwn yn cysylltu â chi’n fuan i drafod eich anghenion.

Done