Croeso gan y Prif Swyddog Tân

Sawl rheswm da dros brofi’ch larwm mwg

Yn ddiweddar rydym wedi ymuno gyda myfyrwyr effeithiau gweledol o Brifysgol Glyndŵr, Wrecsam a’r canwr a chyfansoddwr Daniel Lloyd i gynhyrchu ffilm fer wreiddiol sydd wedi ei hanimeiddio er mwyn amlygu pwysigrwydd profi larymau mwg yn rheolaidd.  

Maer fideo ‘Profa dy Larwm’ yn cynnwys cymeriadau cartŵn od a’u harferion beunyddiol, a thrac sain bachog – mae’n cael ei hysbysebu ar  ein safleoedd cyfryngau cymdeithasol ac ar y radio.

Mae’r fideo’n amlygu’r rhesymau da dros brofi’ch larwm yn rheolaidd – mae llawer yn meddwl na fydd tân yn digwydd iddynt hwy ond rydym ni’n gwybod bod tân yn gallu digwydd unrhyw bryd yn unrhyw le ac felly fe all larwm mwg sy’n cael ei brofi’n rheolaidd achub eich bywyd. 

Gwyliwch y fideo a helpwch ni i ledaenu’r neges bwysig hon – hoffwch, rhannwch ac ail drydar y fideo sydd ar ein ffrwd Facebook page a Twitter #ProfadyLarwm

 

Diogelwch Simnai

Mae’r hydref wedi cyrraedd ac rydym yn annog trigolion i gadw cyngor diogelwch tân sylfaenol mewn cof cyn cynnau tân am y tro cyntaf .

Mae’r cyngor hwn yn cyd-fynd ag Wythnos Diogelwch Simnai rhwng (5ed – 12fed Medi), sydd yn annog trigolion i ystyried diogelwch tân wrth  iddi oeri.

Gellir atal y rhan fwyaf o danau simnai – ond cafodd ein diffoddwyr tân eu galw i 151 o danau simnai’r llynedd. 

Gwelsom leihad yn nifer y tanau simani y bu’n rhaid i ni eu mynychu o gymharu â’r flwyddyn flaenorol, ac mae’n braf gweld bod y negeseuon diogelwch tân y gwnaethom ni eu hybu wedi bod yn effeithiol.

Unwaith eto eleni, hoffem atgoffa’r cyhoedd am bwysigrwydd cadw’ch hun a’ch teulu’n ddiogel  drwy leihau’r perygl o dân.

 

 

Darllenwch mwy yma

Newyddion diweddaraf

Mwy o newyddion

Rydym nawr yn recriwtio

Darllen Mwy

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen