Rhyddid Gwybodaeth

Fel mewn unrhyw sefydliad mawr, rydym yn dal llawer iawn o wybodaeth mewn amrywiaeth o ffurfiau. Os na allwch ddod o hyd i'r wybodaeth ar y wefan, fe allen ni fod modd inni ei darparu, yn ddibynnol ar gyfyngiadau cyfreithiol, ac weithiau ariannol. Os nad ydych yn siŵr pa wybodaeth rydych chi eisiau, fe fyddem ni'n eich annog yn gryf i drafod eich gofynion gyda ni er mwyn inni allu eich cynorthwyo i egluro'n union beth rydych yn chwilio amdano.

Mae'r ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â gwarchod yr wybodaeth sydd gan gyrff cyhoeddus yn gymhleth, ond o'i roi yn syml, mae'r ddeddfwriaeth ganlynol yn rhestru'r hyn y gallwch eich ddisgwyl gennym ni, beth rydym ei angen gennych chithau, a'r rheolau y mae'n rhaid inni eu dilyn wrth gadw a rhyddhau gwybodaeth.


Deddf Diogelu Data 1998

Mae hon yn ymwneud yn bennaf â data personol - sef, gwybodaeth am bobl fyw ac y gellir eu hadnabod. Os ydych eisiau gweld yr wybodaeth sy'n cael ei dal amdanoch chi'n benodol, dylech wneud cais yn ysgrifenedig, gan amgáu £10. Er mwyn gochel rhag torri ar breifatrwydd rhywun arall, mae angen inni ofalu mai chi yw'r sawl rydych yn ei honni cyn inni ddarparu'r wybodaeth. Mae gwahanol reolau'n berthnasol i geisiadau gan weithwyr. Dan yr amgylchiadau arferol, gallwch ddisgwyl derbyn yr wybodaeth o fewn 40 niwrnod calendr.

Os ydych wedi anfon yr holl wybodaeth angenrheidiol (gan gynnwys unrhyw ffi) ond eich bod yn credu nad yw Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi delio â'ch cais gwrthrych am wybodaeth ac :


- ein bod heb ymateb i'ch cais ymhen 40 diwrnod; neu
- eich bod yn anhapus â'n ymateb;

yna dylech anfon llythyr atgoffa atom gan ddefnyddio dosbarthiad a gofnodwyd (a chadw copi o'r llythyr).
Os na chewch ymateb i'ch llythyr yn eithaf cyflym, neu os credwch fod y wybodaeth yr ydych wedi ei derbyn yn anghywir neu'n anghyflawn, gallwch:

- ofyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth gwblhau asesiad er mwyn gweld a yw Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi ymateb yn briodol; neu gymryd camau cyfreithiol drwy'r llys.


Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

Mae hon yn ymwneud yn fwy cyffredinol â gwybodaeth sydd gan yr Awdurdod ynghylch pethau nad ydynt yn ymwneud â phersonau. Mae'r Ddeddf yn gwneud gofyniad ein bod yn cadarnhau'n ysgrifenedig a ydym yn dal yr wybodaeth rydych wedi gofyn amdani, a'n bod yn darparu'r wybodaeth o fewn 20 niwrnod gwaith. Yn naturiol, mae sawl eithriad i hyn, yn ymwneud â materion difrifol megis diogelwch

cenedlaethol, diogelwch personol a gorfodi'r gyfraith. Mae eithriadau hefyd yn ymwneud â cheisiadau afresymol neu niferus, neu rai sy'n amlwg yn rhan o ymgyrch.
Dylid gwneud ceisiadau dan y ddeddfwriaeth hon yn ysgrifenedig, gan roi eich enw a'ch cyfeiriad at ddiben gohebu, a disgrifio'r wybodaeth rydych yn gofyn amdani. Os bydd y gost o gydymffurfio â'ch cais yn uwch na £450, sef y trothwy a osodwyd yn genedlaethol, fe allem ni anfon anfoneb am y swm cyn rhyddhau'r wybodaeth ichi.

Dylid anfon ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth at:

Y Swyddog Rhyddid Gwybodaeth

Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Ffordd Salesbury

Parc Busnes Llanelwy

Llanelwy

Sir Ddinbych

LL17 0JJ

neu, fel arall, cwblhewch ac anfonwch y ffurflen gyswllt hon - Ffurflen Gyswllt Ar-lein


Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Nid yw eich cais am wybodaeth amgylcheddol yn gorfod bod yn ysgrifenedig, ond bydd angen inni gael gwybod sut y byddech yn hoffi derbyn yr wybodaeth (er enghraifft, trwy e-bost neu lythyr), ac fe fydd angen inni gael gwybod i ble i anfon yr anfoneb, gan y bydd angen talu ffioedd rhesymol efallai, yn dibynnu ar natur a swmp yr wybodaeth rydych yn gofyn amdani.

Fel arfer, byddwn yn ateb eich cais o fewn 20 niwrnod gwaith, er y gellid ymestyn hyn i 40 niwrnod gwaith dan amgylchiadau penodol.


Am ragor o wybodaeth am eich hawliau ynghylch unrhyw un o'r deddfwriaethau a restrir uchod cysylltwch â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, manylion cyswllt fel a ganlyn:

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF
Llinell Gymorth 0303 123 1113 (ar agor rhwng 9 y.b. a 5 y.h, Dydd Llun i Ddydd Gwener)

<http://www.ico.gov.uk/>

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen