Maint y Testun: A-AA+ | Hygyrchedd
ffoniwch: 01745 535 250
Cynnwys

Awdurdod Tân Ac Achub

Swyddogaeth yr Awdurdod Tân ac Achub yw:

  • cyflawni holl ddyletswyddau a chyfrifoldebau Awdurdod Tân yn unol â'r ddeddfwriaeth a'r rheoliadau priodol, yn benodol Deddf y Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 a'r Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 - a ddaeth i rym ar 1 Hydref 2006, a Chynllun Cyfuno 1995
  • cytuno ar y cynlluniau gwasanaeth blynyddol, y cyllidebau refeniw a chyfalaf, a chyfraniadau ar gyfer y cynghorau cyfansoddol
  • monitro'r cyllidebau refeniw a chyfalaf ac ymdrin ag unrhyw amrywiadau sylweddol, gan gynnwys penderfyniadau ynghylch unrhyw gyfraniadau atodol.

Sefydlwyd Awdurdod Tân Gogledd Cymru ar adeg yr ad-drefnu llywodraeth leol ar 1 Ebrill 1996. Mae'n cynnwys 28 o gynghorwyr o'r chwe awdurdod unedol yng Ngogledd Cymru sef Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (5); Cyngor Sir Ddinbych (4); Cyngor Sir y Fflint (6); Cyngor Gwynedd (5); Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (5) a Chyngor Sir Ynys Môn (3). Ar sail maint y boblogaeth y penderfynir ar nifer cynrychiolwyr pob awdurdod.

Cynhelir cyfarfodydd yr Awdurdod llawn fel arfer bedair gwaith y flwyddyn - ym mis Mawrth, Mehefin, Hydref a Rhagfyr - i ystyried pynciau megis cynlluniau gwasanaeth, materion busnes arferol, cyllidebau a gwariant, a gwneud neu gymeradwyo penderfyniadau ynglyn â pholisau fel bo'n briodol. Gellir galw cyfarfodydd arbennig ar unrhyw adeg os oes angen trafod materion brys.

Etholir y Cadeirydd a'r is-Gadeirydd yn y Cyfarfod Blynyddol ym mis Mehefin.

Mae rhagor o wybodaeth ynghylch swyddogaeth yr Awdurdod Tân ac Achub a'r canllawiau cyffredinol sy'n berthnasol i'w cael yn Rheolau Sefydlog yr Awdurdod. Mae modd gweld y rhain trwy ddilyn y ddolen 'Rheolau Sefydlog yr Awdurdod' ar waelod y dudalen hon, neu gellir gofyn am wybodaeth gan Swyddog Cyswllt yr Aelodau ym Mhencadlys y Gwasanaeth Tân ac Achub yn Llanelwy.

Cynhelir y cyfarfodydd ar draws y Gogledd, ac maent yn agored i'r cyhoedd. Petai unrhyw aelod o'r cyhoedd yn dymuno codi rhyw fater yn un o'r cyfarfodydd hyn, dylent gysylltu â naill ai Swyddfa'r Prif Weithredwr yn eu cyngor cyfansoddol neu'r Clerc i'r Awdurdod Tân ac Achub, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NB. (01352) 702100.

Mae cofnodion ac adroddiadau'r Awdurdod a'i bwyllgorau i'w gweld trwy ddilyn y ddolen hon, neu ym Mhencadlys y Gwasanaeth Tân ac Achub yn Llanelwy.

Cliciwch isod i weld:

Cyfansoddiad yr Awdurdod 

manylion Aelodau'r Awdurdod, y Prif Swyddogion, y Trysorydd a'r Clerc 

Rheolau Sefydlog yr Awdurdod

 

Archwiliad diogelwch
tân AM DDIM

Blwch Gwyn

Darllenwch fwy
amdanom ni

Ein gwaith gyda
phobl ifanc

Delwedd Melyn

Chwarae ein gemau
diogelwch tân

Delwedd cartŵn

Negeseuon Twitter Diweddaraf

>
Rhowch eich cyfeiriad e-bost i dderbyn diweddariadau a chylchlythyrau: