Maint y Testun: A-AA+ | Hygyrchedd
ffoniwch: 01745 535 250
1

Eich Gwasanaeth Chi, Eich Dewis Chi

Cliciwch yma i weld ein dogfen ymgynghorol.

 
1

Ffermwyr - galwch cyn llosgi!

Os ydych yn bwriadu llosgi o dan reolaeth, ffoniwch yr ystafell reoli ar 01931 522006. Am wybodaeth a chyngor ar losgi o dan reolaeth yn ddiogel, cliciwch isod.

 
1

Llifogydd

Cyngor a gwybodaeth ar dywydd eithafol

 
1

Cysylltwch am Ymchwiliad Diogelwch Tân am ddim

Gallai olygu'r gwahaniaeth rhwng byw a marw

 
            

Ewch i'r dudalen yr orsaf dân gymunedol Rhyl

Cheif2
Ewch i'r dudalen yr orsaf dân gymunedol Rhyl

Mae'r orsaf dân gymunedol yn orsaf dân yn gwbl weithredol, ac mae hefyd yn cynnig ystod o gyfleusterau cymunedol gan gynnwys ystafelloedd cyfarfod, y gellir eu llogi gan grwpiau neu fusnesau lleol.

Darllen mwy >>
 

Gair o Groeso Gan y Prif Swyddog Tân

Welcome

 Croeso i'n gwefan

 

Ein nod yw amddiffyn cymunedau cyn i argyfyngau ddigwydd a darparu gwasanaeth tân ac achub effeithiol ac effeithlon i bawb sydd yn byw, gweithio a theithio yng Ngogledd Cymru Diogelwch Trydanol - Ydych chi'n gwybod beth yw beth?

Byddwn yn cefnogi Wythnos Diogelwch Trydanol fis yma - tanau trydanol yw
un o brif achosion tanau damweiniol yn y cartref yn y wlad yma. Rydym yn cael ein galw i tua 470 o danau damweiniol yn y cartref bob blwyddyn ac mae trydan neu gyfarpar trydanol yn gyfrifol am tua 300 o'r tanau hyn.

Mae tanau trydanol yn creu risg gwirioneddol i berchnogion tai, ac yn aml iawn maent yn achosi difrod sylweddol i eiddo ac weithiau gallant arwain at ganlyniadau trasig iawn.

Er bod y tân a ddigwyddodd yn Llanrwst yn ddiweddar, lle bu farw dau o bobl, yn dal i fod yn nwylo'r Crwner, sefydlwyd bod y tân hwnnw, yn ôl pob tebyg, wedi cychwyn mewn peiriant sychu dillad. Fe welais drosof fy hun ganlyniadau'r digwyddiad trasig hwn, a chafodd y gymuned glos yma ei syfrdanu a'i thristau gan y digwyddiad - fe all tân ddigwydd i unrhyw un ar unrhyw adeg, ond mae pob un ohonom yn meddwl na fydd tân byth yn digwydd i ni. 

Y llynedd, roedd 112 o danau o'r math yma wedi cynnau o ganlyniadau i nam trydanol - ond mae'r rhan fwyaf o danau trydanol yn digwydd oherwydd nad ydy'r eitemau trydanol yn cael eu defnyddio yn y modd cywir.  Mae'n bwysig eich bod yn defnyddio cyfarpar trydan yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwr a'ch bod yn archwilio eitemau trydan a lidiau rhag ofn eu bod wedi eu difrodi neu dreulio.  Mae cymaint o drigolion yn defnyddio eitemau sydd yn hen neu'n beryglus ac yn gorlwytho socedi, sydd yn creu risg gwirioneddol o dân angheuol.

Gall storio eitemau hylosg mewn cypyrddau lle cedwir mesuryddion trydan neu focsys ffiwsiau hefyd gynyddu'r risg o dân difrifol yn y  cartref.  Drwy storio
eitemau yn agos i gyfarpar trydanol gallwch gynyddu'r risg y byddant yn cael eu
difrodi neu'n gorboethi  ac yna'n helpu lledaeniad y tân

Gosod larymau mwg yw'r unig ffordd o amddiffyn eich cartref rhag tân - ac eto mae 20% o'r tanau yr ydym ni'n cael ein galw atynt yn digwydd mewn cartrefi heb larymau mwg gweithredol o gwbl. 

Gall tân trydanol ddigwydd i unrhyw un, yn unrhyw le ac felly ein cyngor
yw byddwch yn barod a chadwch yn ddiogel.

Am gyngor ar ddiogelwch trydan ac i roi cynnig ar ein cyfrifiannell
'ampau'  i gyfrif ampau'ch cyfarpar chi, cliciwch yma. 

 

 

 
 

Archwiliad diogelwch
tân AM DDIM

Blwch Gwyn

Darllenwch fwy
amdanom ni

Ein gwaith gyda
phobl ifanc

Delwedd Melyn

Chwarae ein gemau
diogelwch tân

Delwedd cartŵn

Rydym yn wasanaeth tân ac achub sydd wedi ennill gwobrau

 

Negeseuon Twitter Diweddaraf


>
Rhowch eich cyfeiriad e-bost i dderbyn diweddariadau a chylchlythyrau: