Maint y Testun: A-AA+ | Hygyrchedd
ffoniwch: 01745 535 250
1

Eich Gwasanaeth Chi, Eich Dewis Chi

Cliciwch yma i weld ein dogfen ymgynghorol.

 
1

Ffermwyr - galwch cyn llosgi!

Os ydych yn bwriadu llosgi o dan reolaeth, ffoniwch yr ystafell reoli ar 01931 522006. Am wybodaeth a chyngor ar losgi o dan reolaeth yn ddiogel, cliciwch isod.

 
1

Cysylltwch am Ymchwiliad Diogelwch Tân am ddim

Gallai olygu'r gwahaniaeth rhwng byw a marw

 
         

Ewch i'r dudalen yr orsaf dân gymunedol Rhyl

Cheif2
Ewch i'r dudalen yr orsaf dân gymunedol Rhyl

Mae'r orsaf dân gymunedol yn orsaf dân yn gwbl weithredol, ac mae hefyd yn cynnig ystod o gyfleusterau cymunedol gan gynnwys ystafelloedd cyfarfod, y gellir eu llogi gan grwpiau neu fusnesau lleol.

Darllen mwy >>
 

Gair o Groeso Gan y Prif Swyddog Tân

Welcome

 Croeso i'n gwefan

 

Ein nod yw amddiffyn cymunedau cyn i argyfyngau ddigwydd a darparu gwasanaeth tân ac achub effeithiol ac effeithlon i bawb sydd yn byw, gweithio a theithio yng Ngogledd Cymru 


 Cadw'n gynnes a diogel y gaeaf hwn

Hoffwn fanteisio ar y cyfle i wneud yn siwr bod trigolion yn cadw'n gynnes a diogel y gaeaf hwn a thros gyfnod y Nadolig. 

r gyfartaledd y mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn cael ei alw i un neu ddau o danau yn y cartref bob dydd - ond dros y Nadolig a'r Flwyddyn newydd mae hyn yn cynyddu i 5 tân y diwrnod.

Er bod tanau agored yn gysur mawr, mae'n bwysig cofio eu bod yn beryglus.  Fe all gwreichion a cholsion syrthio oddi ar yr aelwyd ac achosi tân damweiniol, felly
defnyddiwch gard tân neu wreichion a gwnewch yn siwr bod marc barcud arno neu ei fod yn cydymffurfio â'r Safon Brydeinig/Ewropeaidd berthnasol.  Er mwyn osgoi anafiadau peidiwch â gosod gwrthrychau ar neu uwch ben y silff ben tân rhag ofn  iddynt fynd ar dân,  gadwech i'r tân ddiffodd yn araf cyn i chi fynd i'r gwely ac edrychwch i weld rhag ofn bod gwreichion neu golsion wedi syrthio ar yr aelwyd, llawr neu ddodrefn.

Glanhewch eich simdde o leiaf unwaith y flwyddyn, neu'n amlach os ydych yn llosgi coed, ac archwiliwch frestyn y simdde'n rheolaidd - yn enwedig yn y gofod rhwng y to - er mwyn gwneud yn siwr ei bod yn ddiogel ac nad oes modd i wreichion neu fygdarth ddianc drwy graciau neu friciau sydd wedi malu.  Hefyd, ceisiwch osgoi llosgi coed resinaidd gan fod hyn yn achosi i huddygl gasglu'n
gyflym iawn a llosgwch danwyddau addas yn unig.  

A hithau'n dechrau oeri, a'r diwrnodau'n cwtogi, yn amlwg byddwch yn gwneud mwy i geisio cadw'ch hun yn glud a chynnes, megis  defnyddio blancedi trydan a
gwresogyddion i'ch cadw'n gynnes - ond mae'r rhain yn cynyddu'r perygl o dân yn eich cartref a all arwain at ganlyniadau trychinebus.

Cofiwch brofi'ch blancedi trydan yn rheolaidd a phrynwch rai newydd yn lle'r hen rai  wedi ychydig flynyddoedd. Peidiwch byth â defnyddio potel dwr porth os oes blanced drydan ar eich gwely, hyd yn oed os yw'r flanced wedi ei diffodd yn y plwg. Cofiwch dynnu plwg y flanced drydan cyn mynd i'r gwely, oni bai bod
ganddi thermostat sy'n eich galluogi i'w gadael ymlaen drwy'r nos. Peidiwch â phlygu blancedi trydan gan fod hyn yn difrodi'r gwifrau - cadwch hwy'n fflat neu wedi eu rholio. 

Efallai y byddwch yn defnyddio gwresogyddion cludadwy yn ystod nosweithiau oer. Os felly cadwch hwy ymhell o lenni neu ddodrefn a pheidiwch byth â'u defnyddio i  sychu dillad.  Gwnewch yn siwr eich bod wedi tynnu plwg y gwresogydd cludadwy cyn mynd i'r gwely.  

Dros y misoedd diwethaf rydym wedi cael ein galw i nifer uchel o danau difrifol a
oedd wedi eu hachosi gan eitemau trydanol - credir bod y tân a ddigwyddodd yn
Llanrwst ym mis Hydref lle bu farw dau o bobl wedi ei achosi gan beiriant sychu
dillad, a chafodd teulu o Gei Conna ddihangfa lwcus o dân yn eu cartref fis diwethaf a oedd wedi ei achosi gan beiriant golchi llestri.

 

Y mae modd i drigolion leihau'r perygl o danau trydanol yn y cartref drwy beidio
â gorlwytho socedi trydan ac osgoi defnyddio cynnyrch ffug  gan nad ydynt fel rheol yn cydymffurfio â'r safonau diogwch mwyaf sylfaenol. Hefyd, cadwch lygaid am lidiau estyn sydd wedi treulio a pheidiwch â'u rhoi o dan rygiau neu y tu ôl i ddodrefn -fe allwch sathru arnynt, a bydd yn anodd i chi weld a ydynt yn gorboethi hyd nes ei bod hi'n rhy hwyr.  Fe all tanau hefyd gael eu hachosi hefyd gan ddillad neu bapur sydd yn disgyn y tu ôl i gyfarpar gan y gallant atal cylchrediad aer ac achosi i'r cyfarpar orboethi.

Ac wrth gwrs, cofiwch brofi'ch larwm mwg unwaith yr wythnos - fe allai olygu'r gwahaniaeth rhwng byw neu farw.

Am gyngor ar ddiogelwch a chadw'n ddiogel yn ystod y gaeaf cliciwch yma.

 

 

 

 

 
 

Archwiliad diogelwch
tân AM DDIM

Blwch Gwyn

Darllenwch fwy
amdanom ni

Ein gwaith gyda
phobl ifanc

Delwedd Melyn

Chwarae ein gemau
diogelwch tân

Delwedd cartŵn

Rydym yn wasanaeth tân ac achub sydd wedi ennill gwobrau

 

Negeseuon Twitter Diweddaraf


>
Rhowch eich cyfeiriad e-bost i dderbyn diweddariadau a chylchlythyrau: