Maint y Testun: A-AA+ | Hygyrchedd
ffoniwch: 01745 535 250
1

Arhoswch yn ddiogel y gaeaf hwn

Darllenwch fwy am sut i gadw yn ddiogel mewn eira a rhew

 
1

Llifogydd a gwyntoedd cryfion

Cyngor a gwybodaeth ar lifogydd a gwyntoedd cryfion

 
1

Peidiwch â'n gwahodd i ginio

Rhowch gynnig ar ein cystadleuaeth Facebook

 
1

Ein perfformiad yn 2014-15

Cliciwch yma i weld ein Crynodeb perfformiad a Hunanasesiad ar gyfer 2014-15

 
            

Ewch i'r dudalen yr orsaf dân gymunedol Rhyl

Cheif2
Ewch i'r dudalen yr orsaf dân gymunedol Rhyl

Mae'r orsaf dân gymunedol yn orsaf dân yn gwbl weithredol, ac mae hefyd yn cynnig ystod o gyfleusterau cymunedol gan gynnwys ystafelloedd cyfarfod, y gellir eu llogi gan grwpiau neu fusnesau lleol.

Darllen mwy >>
 

Gair o Groeso Gan y Prif Swyddog Tân

Welcome

Coginio'n ddiogel!

Mae mwy o danau yn dechrau yn y gegin nag unrhyw ystafell arall yn y cartref - y llynedd, mynychodd ein diffoddwyr tân 198 o danau cysylltiedig â choginio.


Oherwydd hyn, rwy'n apelio i'n holl drigolion gadw llygad ar fwyd yn coginio ac osgoi trychinebau chwil wrth y cwcer.

Dechreuodd twrnamaint rygbi'r chwe chenedl y mis hwn, a gyda llawer yn mwynhau'r gêm gydag ambell beint yn y dafarn neu ddiod neu ddwy yng nghysur eu cadair freichiau, teimlaf ei bod yn amserol i mi atgoffa pobl o beryglon coginio ar ôl yfed.

Dro ar ôl tro mae ein diffoddwyr tân yn cael eu galw i danau yn yr ardal sydd wedi dechrau ar ôl i drigolion beidio â chadw llygad ar bethau yn y gegin ar ôl cael diod, gyda chanlyniadau difrifol, ac weithiau echrydus.

Felly cofiwch, 'dyw yfed a choginio ddim yn mynd â'i gilydd o gwbl - medrwch osgoi trychineb trwy baratoi brechdan cyn mwynhau diod neu gael pryd parod. Gallai hyn wirioneddol achub eich bywyd.

Hefyd, gyda dyddiadau pwysig fel Dydd San Ffolant, Wythnos Genedlaethol Sglodion a Dydd Mawrth Ynyd i ddod y mis hwn, rwy'n gwybod y bydd llawer ohonoch yn y gegin yn creu gwledd.

Un peth pwysig i'w gofio yw 'arhoswch gyda'r sosban!' - os ydych yn gadael yr ystafell, tynnwch y sosban oddi ar y gwres. Gall tân ddechrau mewn munudau a lledaenu o dân bach i un sy'n bygwth bywyd. Pan fyddwch wedi gorffen coginio, gwnewch yn siwr bod yr holl offer wedi ei ddiffodd a bod y lle coginio yn glir.


Mae sosbenni tsips hen ffasiwn yn beryglus iawn - gall gadael un ar ei phen ei hun am unrhyw gyfnod gael canlyniadau trychinebus gan y gall yr olew orboethi'n hawdd a mynd ar dân. Gall newid i tsips popty neu beiriant ffrïo sy'n rheoli'r tymheredd olygu y medrwch barhau i fwynhau sglodion tra'n aros yn ddiogel.


Gall gwneud crempog fod yn llawer o hwyl i'r teulu cyfan ond wrth ffrïo neu goginio ag olew poeth mae'n hynod bwysig peidio â gadael y badell ar y gwres. Os yw'r gwaethaf yn digwydd ac mae'r badell yn mynd ar dân, peidiwch â cheisio ei symud. Peidiwch â chymryd unrhyw risg - diffoddwch y gwres os yw'n ddiogel gwneud hynny ac ewch allan, arhoswch allan a ffoniwch 999. Fel gyda phob tân, ein cyngor yw peidio byth â cheisio ei ddiffodd eich hun.


Bydd larwm mwg sy'n gweithio yn cynyddu'n fawr eich cyfle o ddianc heb niwed o dân yn eich cartref.


Dylai fod gennych gynllun dianc - er mwyn gwybod pa ffordd fyddwch yn gadael y ty a gwybod lle byddwch yn mynd. Profwch eich larwm mwg bob wythnos, newidiwch y batri bob wythnos (oni fo'n larwm 10 mlynedd). Dylid ei lanhau yn drwyadl o leiaf ddwywaith y flwyddyn, gan ddefnyddio sugnwr llwch ar y tu mewn.


Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru hefyd yn cynnig archwiliadau diogelwch cartref yn rhad ac am ddim, lle byddwn yn ymweld â'ch cartref, rhoi awgrymiadau ar ddiogelwch tân, llunio cynllun dianc os oes tân a gosod larymau mwg newydd - oll yn rhad ac am ddim. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael i holl drigolion Gogledd Cymru.

I gofrestru i gael archwiliad diogelwch cartref am ddim, cliwich yma neu  ffoniwch y llinell rhadffon 24 awr ar 0800 169 1234.
. 

 
 

Datganiad Polisi Cyflog Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru

Cliciwch yma i weld datganiad polisi cyflog yr Awdurdod

Darllen mwy >>

Archwiliad diogelwch
tân AM DDIM

Blwch Gwyn

Darllenwch fwy
amdanom ni

Ein gwaith gyda
phobl ifanc

Delwedd Melyn

Chwarae ein gemau
diogelwch tân

Delwedd cartŵn

Rydym yn wasanaeth tân ac achub sydd wedi ennill gwobrau

 

Negeseuon Twitter Diweddaraf


Swyddi Gwag

"Ar hyn o bryd nid oes unrhyw swyddi gwag "
>
Rhowch eich cyfeiriad e-bost i dderbyn diweddariadau a chylchlythyrau: