Maint y Testun: A-AA+ | Hygyrchedd
ffoniwch: 01745 535 250
1

Eich Gwasanaeth Chi, Eich Dewis Chi

Cliciwch yma i weld ein fideo ymgynghori ac i gymryd rhan.

 
1

Arhoswch yn ddiogel y gaeaf hwn

Darllenwch fwy am sut i gadw yn ddiogel mewn eira a rhew

 
1

Llifogydd a gwyntoedd cryfion

Cyngor a gwybodaeth ar lifogydd a gwyntoedd cryfion

 
1

Peidiwch â'n gwahodd i ginio

Rhowch gynnig ar ein cystadleuaeth Facebook

 
            

Ewch i'r dudalen yr orsaf dân gymunedol Rhyl

Cheif2
Ewch i'r dudalen yr orsaf dân gymunedol Rhyl

Mae'r orsaf dân gymunedol yn orsaf dân yn gwbl weithredol, ac mae hefyd yn cynnig ystod o gyfleusterau cymunedol gan gynnwys ystafelloedd cyfarfod, y gellir eu llogi gan grwpiau neu fusnesau lleol.

Darllen mwy >>
 

Gair o Groeso Gan y Prif Swyddog Tân

Welcome

Diogelwch Trydanol - Ydych chi'n Ofalus?

Y mis hwn rydym yn cefnogi Wythnos Diogelwch Trydanol - mae tanau trydanol yn un o'r achosion mwyaf o danau damweiniol mewn tai yn y wlad.

Y llynedd aethom allan i 438 o danau damweiniol mewn tai, ac roedd trydan neu eitemau trydanol yn gyfrifol am 262 ohonynt.

Mae tanau trydanol yn berygl gwirioneddol i ddeiliaid tai, yn aml yn arwain at niwed arwyddocaol i'r eiddo, ac weithiau mae'r canlyniadau yn drasig.

Y llynedd, roedd 85 o'r tanau trydanol hyn yn deillio o namau ar yr offer - ond achoswyd mwyafrif y tanau hyn gan gamddefnyddio eitemau trydanol.  Mae'n bwysig defnyddio offer yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwr ac
edrych yn ofalus ar eitemau trydanol a cheblau i weld os oes arwyddion o wisgo
- chwiliwch am graciau neu farciau llosgi. Mae cymaint o drigolion yn defnyddio
eitemau trydanol hen a pheryglus, ac yn gorlwytho socedi, ac achosi risg tân a
allai fod yn farwol.

Rydym hefyd wedi sylwi ar gynnydd yn y nifer o danau a achosir gan offer gwefru ôl-farchnad - ein cyngor ni yw prynu o ffynhonnell gydag enw da bob amser, a sicrhau nad yw'r gwefrwyr yn cael eu gadael neu'n gwefrio dros nos.

Ym mis Medi, fe'n galwyd i dân a achoswyd gan wefriwr e-sigarét
mewn eiddo myfyrwyr ym Mangor. Roedd yr e-sigarét wedi ei gadael yn gwefrio a gor-dwymodd, gan roi'r gwely ar dân. Mae'r eiddo yn gartref i bump o fyfyrwyr a oedd adref adeg y tân, ac yn ffodus roeddent wedi medru gadael yn ddiogel.
Roeddynt hwy yn lwcus - ond mae angen i ni i gyd fod yn wyliadwrus pan ddaw'n fater o ddiogelwch trydanol.

 
 

Datganiad Polisi Cyflog Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru

Cliciwch yma i weld datganiad polisi cyflog yr Awdurdod

Darllen mwy >>

Archwiliad diogelwch
tân AM DDIM

Blwch Gwyn

Darllenwch fwy
amdanom ni

Ein gwaith gyda
phobl ifanc

Delwedd Melyn

Chwarae ein gemau
diogelwch tân

Delwedd cartŵn

Rydym yn wasanaeth tân ac achub sydd wedi ennill gwobrau

 

Negeseuon Twitter Diweddaraf


Swyddi Gwag

"Ar hyn o bryd nid oes unrhyw swyddi gwag "
>
Rhowch eich cyfeiriad e-bost i dderbyn diweddariadau a chylchlythyrau: