Maint y Testun: A-AA+ | Hygyrchedd
ffoniwch: 01745 535 250
1

Helpwch ni i atal tanau y Pasg hwn

 
1

Newid yn y modd yr ydym yn ymateb i wasanaethau anstatudol

Cliciwch ar y ddolen isod am fanylion ynglyn â'r newid 

 
1

Newid y modd ymateb i larymau tân awtomatig

Cliciwch ar y ddolen isod am fanylion ynglyn â'r newid 

 
1

Ein perfformiad yn 2013-14

Cliciwch yma i weld ein Crynodeb perfformiad a Hunanasesiad ar gyfer 2013-14

 
1

Ffermwyr - galwch cyn llosgi!

Os ydych yn bwriadu llosgi o dan reolaeth, ffoniwch yr ystafell reoli ar 01931 522006. Am wybodaeth a chyngor ar losgi o dan reolaeth yn ddiogel, cliciwch isod.

 
               

Ewch i'r dudalen yr orsaf dân gymunedol Rhyl

Cheif2
Ewch i'r dudalen yr orsaf dân gymunedol Rhyl

Mae'r orsaf dân gymunedol yn orsaf dân yn gwbl weithredol, ac mae hefyd yn cynnig ystod o gyfleusterau cymunedol gan gynnwys ystafelloedd cyfarfod, y gellir eu llogi gan grwpiau neu fusnesau lleol.

Darllen mwy >>
 

Gair o Groeso Gan y Prif Swyddog Tân

Welcome

 Croeso i'n gwefan

 

Ein nod yw amddiffyn cymunedau cyn i argyfyngau ddigwydd a darparu gwasanaeth tân ac achub effeithiol ac effeithlon i bawb sydd yn byw, gweithio a theithio yng Ngogledd Cymru 

Diffoddwch hi, yn Llwyr!

Yr wythnos y mae ysmygwr  ar draws y Gogledd yn cael eu hannog i ddiffodd eu sigaréts unwaith ac am byth  i gefnogi Diwrnod Cenedlaethol Dim Ysmygu ar Fawrth y 11eg.

 

Bu'r gwasanaeth tân ac achub yn cefnogi'r ymgyrch ddydd Mercher 11eg Mawrth mewn partneriaeth â Thîm Iechyd Parc Caia, ym Meddygfa Dr Rao  ym Mharc Caia, a'n Coleg Cambria - Glannau Dyfrdwy.

 

Fe alluogodd hyn i'n staff siarad gyda thrigolion a myfyrwyr er mwyn amlygu peryglon ysmygu, yn ogystal â hybu ein harchwiliadau diogelwch tân yn y cartref rhad ac am ddim.

 

Rydw i yn croesawu'r cynnydd yn y nifer y bobl sydd yn penderfynu rhoi'r gorau i ysmygu gan fod ysmygwyr yn llawer mwy tebygol o ddioddef tân yn y cartref. Yn aml iawn, mae tanau yn y cartref a achosir gan ddefnyddiau ysmygu hefyd yn cynnwys ffactorau cyfrannol eraill, megis yfed alcohol - ond mae sigaréts yn beryglus ynddynt eu hunain, a phan gyfunir hwy ag esgeulustod neu flinder gallant arwain at drychineb.

 

Dydy nifer o bobl ddim yn sylweddoli mai anadlu carbon monocsid sydd yn lladd ac nid y tân ei hun. Dyma pam ei bod hi'n bwysig gosod larymau mwg yn ogystal â larymau carbon monocsid.

 

Yn ogystal â chost o ran bywydau, mae hefyd cost ariannol o ganlyniad i'r difrod a achosir gan danau o'r math yma - ar gyfartaledd mae tanau yn y cartref yn achosi dirfod gwerth £25,500.

 

Bydd nifer o bobl yn gwneud penderfyniad mawr fis yma gan ddewis gwneud i ffwrdd â'u sigaréts unwaith ac am byth a defnyddio sigaréts electronig, neu e-sigaréts, yn eu lle.  Mae'r teclynnau hyn yn troi hylif yn anwedd, sydd yn efelychu'r arfer o ysmygu tybaco, ac mae'r teclynnau hyn wedi helpu nifer i roi'r gorau iddi. 

 

Ond, mae pob e-sigarét yn defnyddio batri y gellir ei ailwefru i bweru'r anweddydd, ac mae'n rhaid ailwefru'r batri yn rheolaidd.  Mae nifer o danau wedi cael sylw cenedlaethol wedi  i fatri orboethi neu ffrwydro wrth wefru.

 

Felly er fy mod yn annog pawb i roi'r gorau iddi fis yma, rwyf hefyd yn eich annog i gymryd pwyll os ydych yn penderfynu newid matsis am wefrydd. Cofiwch ddilyn cyfarwyddiadau'r gwneuthurwr a defnyddiwch y batri a'r gwefrydd a  ddaeth gyda'r e-sigarét yn unig.

 

Fodd bynnag, os nad ydych yn barod i roi'r gorau iddi eto, gallwch gymryd ychydig o ragofalon tân syml i atal tân yn y cartref.  Mae'r rhain yn cynnwys cymryd gofal arbennig pan fyddwch wedi blino, os ydych wedi bod yn cymryd cyffuriau neu yfed alcohol, a pheidio ysmygu yn y gwely - os oes rhaid i chi  orffwys, peidiwch â thanio.  Gallwch bendwmpian a rhoi eich gwely ar dân.

 

Cofiwch, peidiwch byth â gadael sigaréts, sigarau a phibau yn llosgi heb neb i gadw llygaid arnynt a phrynwch fatsis a thanwyr sydd yn ddiogel rhag plant a chadwch hwy ymhell o gyrraedd plant.  Hefyd, defnyddiwch flwch llwch pwrpasol a thrwm na all gael ei droi drosodd yn hawdd iawn ac sydd wedi ei wneud o ddefnydd anhylosg. Gwnewch yn siwr nad ydy'ch sigarét yn dal i losgi ar ôl i chi orffen gyda hi - diffoddwch hi, yn llwyr.

 

Ac yn olaf, rhowch y lludw mewn blwch llwch, ac nid mewn bin sydd yn cynnwys sbwriel eraill - a pheidiwch â gadael i'r lludw neu fonion sigaréts bentyrru yn y blwch llwch.  

 
 

Archwiliad diogelwch
tân AM DDIM

Blwch Gwyn

Darllenwch fwy
amdanom ni

Ein gwaith gyda
phobl ifanc

Delwedd Melyn

Chwarae ein gemau
diogelwch tân

Delwedd cartŵn

Rydym yn wasanaeth tân ac achub sydd wedi ennill gwobrau

 

Negeseuon Twitter Diweddaraf


>
Rhowch eich cyfeiriad e-bost i dderbyn diweddariadau a chylchlythyrau: