Maint y Testun: A-AA+ | Hygyrchedd
ffoniwch: 01745 535 250
1

Newid yn y modd yr ydym yn ymateb i wasanaethau anstatudol

Cliciwch ar y ddolen isod am fanylion ynglyn â'r newid 

 
1

Newid y modd ymateb i larymau tân awtomatig

Cliciwch ar y ddolen isod am fanylion ynglyn â'r newid 

 
1

Arhoswch yn ddiogel y gaeaf hwn

Darllenwch fwy am sut i gadw yn ddiogel mewn eira a rhew

 
1

Ein perfformiad yn 2013-14

Cliciwch yma i weld ein Crynodeb perfformiad a Hunanasesiad ar gyfer 2013-14

 
1

Ffermwyr - galwch cyn llosgi!

Os ydych yn bwriadu llosgi o dan reolaeth, ffoniwch yr ystafell reoli ar 01931 522006. Am wybodaeth a chyngor ar losgi o dan reolaeth yn ddiogel, cliciwch isod.

 
               

Ewch i'r dudalen yr orsaf dân gymunedol Rhyl

Cheif2
Ewch i'r dudalen yr orsaf dân gymunedol Rhyl

Mae'r orsaf dân gymunedol yn orsaf dân yn gwbl weithredol, ac mae hefyd yn cynnig ystod o gyfleusterau cymunedol gan gynnwys ystafelloedd cyfarfod, y gellir eu llogi gan grwpiau neu fusnesau lleol.

Darllen mwy >>
 

Gair o Groeso Gan y Prif Swyddog Tân

Welcome

 Croeso i'n gwefan

 

Ein nod yw amddiffyn cymunedau cyn i argyfyngau ddigwydd a darparu gwasanaeth tân ac achub effeithiol ac effeithlon i bawb sydd yn byw, gweithio a theithio yng Ngogledd Cymru 

Newid ein hymateb i wasanaethau anstatudol a larymau tân awtomatig

Efallai eich bod wedi clywed yn yr wythnosau diwethaf bod Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn cyflwyno newid yn y modd y bydd yn ymateb i wasanaethau anstatudol, yn cynnwys achub anfeiliaid mawr ac achub gyda rhaff, ac i larymau tân awtomatig.

O'r 1af Ebrill 2015, ni fydd y gwasanaeth ymateb arbenigol sydd wedi ei leoli yg Ngorsaf Dân Bae Colwyn ar hyn o bryd, yn cynorthwyo gydag achub anifeiliaid mawr na digwyddiadau sy'n cynnwys achub arbenigol gyda rhaffau, ac ni fyddwn bellach yn anfon ymateb argyfwng i larymau tân awtomatig oni cheir galwad 999 hefyd yn cadarnhau bod yna dân.

Nid oedd hwn yn benderfyniad a gymerwyd yn hawdd gan aelodau'r Awdurdod Tân ym mis Rhagfyr 2014, ond mae'r Gwasanaeth yn wynebu diffyg posibl yn ei gyllideb ar gyfer y pum mlynedd nesaf sydd o gwmpas hyd at £3.3 miliwn, a allai'n hawdd fygwth ein gwasanaethau tân ac achub craidd. Penderfynwyd felly y byddai'r Gwasanaeth yn lleihau'r gwasanaethau hyn fel rhan o strategaeth i osgoi gorfod gwneud unrhyw leihad yn ein gwasanaethau craidd.

Rydym yn trafod gyda chyrff partner i gyflwyno'r newidiadau hyn ym mis Ebrill ac i gynyddu ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd i leihau unrhyw ddryswch a risg, ac i raddau helaeth ni fydd y cyhoedd yn sylwi ar unrhyw newid.

Mae achub anifeiliaid mawr yn aml yn gofyn am bresenoldeb ymarferwr milfeddygol er mwyn rhoi cyngor ar les anifeiliaid ac mae swyddogion yr RSPCA bron bob amser yn mynychu. Yr hyn a fydd yn dod i ben yw ein hymateb arbenigol ni sydd yn aml yn golygu amser teithio sylweddol dros amrywiol bellteroedd ac sy'n clymu ein hadnoddau am gyfnodau maith, gan ein rhwystro ni rhag mynychu tanau bygythiol neu wrthdrawiadau traffig ffordd.

Bydd torri ar wasanaethau sydd eisoes yn cael darparu gan asiantaethau eraill yn ein helpu i gynnal y lefel wasanaeth bresennol a chyflawni ein dyletswyddau i'r cyhoedd yng Ngogledd Cymru, rhwystro risg, ac ymateb fel y bo angen i danau a digwyddiadau traffig ffordd.

Rydym ar hyn o bryd yn hysbysu'r cyhoedd mai'r pwynt cyswllt cyntaf, o'r 1af Ebrill, i unrhyw un sy'n bryderus am anifail yw eu milfeddyg a'r RSPCA, ac os bydd angen cyngor ar achub gyda rhaffau, dylent ofyn am gymorth trwy adrodd am y digwyddiad i Heddlu Gogledd Cymru.

Ond wrth gwrs, y peth gorau bob amser yw rhwystro - a byddwn yn annog pobl i geisio sicrhau eu bod yn parhau i gymryd rhagofalon ychwanegol i rwystro sefyllfa lle mae angen cymorth yn y lle cyntaf, ac mae hynny yn golygu, er enghraifft, cymryd camau i sicrhau bod caeau wedi eu cynnal yn dda ac osgoi sefyllfaoedd peryglus.

Gyda'r newidiadau sy'n cael eu cyflwyno mewn perthynas â larymau tân awtomatig, hoffwn atgoffa'r cyhoedd mai cyfrifoldeb cyfreithiol y personau cyfrifol a fanylir yn y Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 yw sicrhau bod gan yr eiddo asesiad risg tân addas a digonol sy'n manylu, ymhlith mesurau eraill, pa gamau a gymerir os bydd y system larwm yn seinio. Un cam o'r fath yw archwilio'r rheswm am seinio'r larwm a hysbysu'r gwasanaeth tân ac achub ar 999 os cadarnheir bod tân. Bydd yna rai eithriadau i'r trefniadau newydd, fodd bynnag, mewn perthynas ag eiddo preswyl.

Mae gwybodaeth bellach i'w chael ar ein gwefan www.nwales-fireservice.org.uk, gan gynnwys atebion i gwestiynau cyffredin a manylion sut i gysylltu â ni os ydych chi'n ansicr ynglyn â'r trefniadau newydd hyn ac mae gennych gwestiwn

 
 

Archwiliad diogelwch
tân AM DDIM

Blwch Gwyn

Darllenwch fwy
amdanom ni

Ein gwaith gyda
phobl ifanc

Delwedd Melyn

Chwarae ein gemau
diogelwch tân

Delwedd cartŵn

Rydym yn wasanaeth tân ac achub sydd wedi ennill gwobrau

 

Negeseuon Twitter Diweddaraf


Swyddi Gwag

"Ar hyn o bryd nid oes unrhyw swyddi gwag "
>
Rhowch eich cyfeiriad e-bost i dderbyn diweddariadau a chylchlythyrau: