Maint y Testun: A-AA+ | Hygyrchedd
ffoniwch: 01745 535 250
1

Crynodeb o Berfformiad 2012 - 13

Cliciwch yma i ddarllen y crynoeb o berfformiad 2012 - 2013.

 
1

Cysylltwch am Ymchwiliad Diogelwch Tân am ddim

Gallai olygu'r gwahaniaeth rhwng byw a marw

 
1

Cyfle i ennill £100 yn ein cystadleuaeth ar Facebok

Cymrwch ran yn ein cwis diogelwch coginio cyflym a syml ar facebook am gyfle i ennill gwerth £100 o dalebau archfarchnad.

 

 

 
1

Galwch ni cyn llosgi!

Rydym yn annog holl dirfeddianwyr sy'n ymgymryd â llosgi dan reolaeth i roi gwybod i ni drwy ffonio ein ystafell reoli ar 01931 522006

 
1

Myfyrwyr - Cyfle i ennill Kindle!

Ewch i'n tudalen Facebook a chliciwch ar y Cwis Myfyrwyr er mwyn cael y cyfle i ennill Kindle!

 
               

Ewch i'r dudalen yr orsaf dân gymunedol Rhyl

Cheif2
Ewch i'r dudalen yr orsaf dân gymunedol Rhyl

Mae'r orsaf dân gymunedol yn orsaf dân yn gwbl weithredol, ac mae hefyd yn cynnig ystod o gyfleusterau cymunedol gan gynnwys ystafelloedd cyfarfod, y gellir eu llogi gan grwpiau neu fusnesau lleol.

Darllen mwy >>

Gair o Groeso Gan y Prif Swyddog Tân

Welcome

 Croeso i'n gwefan

 Ein nod yw amddiffyn cymunedau rhag argyfyngau a darparu gwasanaeth tân ac achub proffesiynol, effeithlon ac effeithiol i bawb sydd yn byw, gweithio a theithio yng Ngogledd Cymru. 

Diffoddwch hi, yn Llwyr!

 Yr wythnos y mae ysmygwr  ar draws y Gogledd yn cael eu hannog i ddiffodd eu sigaréts i gefnogi Diwrnod Cenedlaethol Dim Ysmygu ar Fawrth y 12fed.

 Rydw i yn croesawu'r cynnydd yn nifer y bobl sydd yn penderfynu rhoi'r gorau i ysmygu gan fod ysmygwyr yn llawer mwy tebygol o ddioddef tân yn y cartref. Yn aml iawn, mae tanau yn y cartref a achosir gan ddefnyddiau ysmygu hefyd yn cynnwys ffactorau cyfrannol eraill, megis yfed alcohol - ond mae sigaréts yn beryglus ynddynt eu hunain, a phan gyfunir hwy ag esgeulustod neu flinder gallant arwain at drychineb.

 Yn ogystal â chost o ran bywydau, mae hefyd cost ariannol o ganlyniad i'r difrod a achosir gan danau o'r math yma - ar gyfartaledd mae tanau yn y cartref yn achosi dirfod gwerth £25,500.

 Fodd bynnag, os nad ydych yn barod i roi'r gorau iddi eto, gallwch gymryd ychydig o ragofalon tân syml i atal tanau yn y cartref.  Mae'r rhain yn cynnwys cymryd gofal arbennig pan fyddwch wedi blino, os ydych wedi bod yn cymryd cyffuriau neu yfed alcohol, a pheidio ysmygu yn y gwely - os oes rhaid i chi  orffwys, peidiwch â thanio.  Gallwch bendwmpian ac rhoi eich gwely ar dân.

 Cofiwch, peidiwch byth â gadael sigaréts, sigarau a phibau yn llosgi heb neb i gadw llygaid arnynt a phrynwch fatsis a thanwyr sydd yn ddiogel rhag plant.  Cadwch hwy ymhell o gyrraedd plant.  Hefyd, defnyddiwch flwch llwch pwrpasol a thrwm na all gael ei droi drosodd yn hawdd iawn ac sydd wedi ei wneud o ddefnydd anhylosg. Gwnewch yn siŵr nad ydy'ch sigarét yn dal i losgi ar ôl i chi orffen gyda hi - diffoddwch hi, yn llwyr.

 Ac yn olaf, rhowch y lludw mewn blwch llwch, ac nid mewn bin sydd yn cynnwys sbwriel eraill - a pheidiwch â gadael i'r lludw neu fonion sigaréts bentyrru yn y blwch llwch.  

 
 

Archwiliad diogelwch
tân AM DDIM

Blwch Gwyn

Darllenwch fwy
amdanom ni

Ein gwaith gyda
phobl ifanc

Delwedd Melyn

Chwarae ein gemau
diogelwch tân

Delwedd cartŵn

Rydym yn wasanaeth tân ac achub sydd wedi ennill gwobrau

Negeseuon Twitter Diweddaraf

>
Rhowch eich cyfeiriad e-bost i dderbyn diweddariadau a chylchlythyrau: