Maint y Testun: A-AA+ | Hygyrchedd
ffoniwch: 01745 535 250
1

A fedrech chi lenwi'r esgidau hyn?

Recriwtio ar GAU nawr - bydd mwy o gyfleoedd yn cael eu cyhoeddi yn y misoedd i ddod.

 
1

Arhoswch yn ddiogel dros yr haf

Cyngor ar ddiogelwch yn  ystod yr haf

 
1

Ein perfformiad yn 2014-15

Cliciwch yma i weld ein Crynodeb perfformiad a Hunanasesiad ar gyfer 2014-15

 
1

Cysylltwch am Ymchwiliad Diogelwch am ddim

Gallai olygu'r gwahaniaeth rhwng byw a marw

 
            

Ewch i'r dudalen yr orsaf dân gymunedol Rhyl

Cheif2
Ewch i'r dudalen yr orsaf dân gymunedol Rhyl

Mae'r orsaf dân gymunedol yn orsaf dân yn gwbl weithredol, ac mae hefyd yn cynnig ystod o gyfleusterau cymunedol gan gynnwys ystafelloedd cyfarfod, y gellir eu llogi gan grwpiau neu fusnesau lleol.

Darllen mwy >>
 

Gair o Groeso Gan y Prif Swyddog Tân

Welcome

Rhowch bwyslais ar ddiogelwch yn yr heulwen!

Y mis hwn, dwi'n tynnu sylw at rai o'r peryglon sy'n gysylltiedig â rhai tanau cyffredin, sy'n gallu codi yn ystod yr haf, wrth i nifer o bobl ystyried tanio'r barbeciw a chwilio am y byrddau a chadeiriau gardd.

  Yn ystod y tywydd poeth, mae'r glaswellt a'r tyfiant fel arfer yn sych, sy'n golygu y gallai tân sy'n cychwyn drwy ddamwain ddatblygu'n gyflym a dinistrio popeth o fewn cyrraedd.

Os bydd ychydig o awel hefyd, bydd y tân yn lledaenu hyd yn oed yn gyflymach.

Rydym wedi mynychu nifer o danau gwair ac eithin difrifol dros y misoedd diwethaf, sydd wedi golygu bod ein hadnoddau diffodd tân yn brysur am gyfnodau hir - dim ond fis diwethaf fe dreuliodd dros 30 o ddiffoddwyr tân oriau yn ceisio diffodd tân eithin 300 erw yn Fachwen ger Deiniolen, Gwynedd.  

Gall taflu sigarét allan o ffenestr car, barbeciw sy'n rhoi gwrych ar dân neu goelcerth sy'n cael ei gadael ddinistrio erwau o gefn gwlad, cnydau a bywyd gwyllt.

Os bydd y tân yn cychwyn yn agosach at adref, gallai'r tân ddinistrio eich gardd, ymledu i'ch ty a pheryglu bywydau'r bobl sydd tu mewn.   
 
Gall barbeciws fod yn bleserus ond mae angen i chi ystyried diogelwch wrth goginio yn yr awyr agored - cadwch eich barbeciw yn ddigon pell o anifeiliaid anwes a phlant a gwnewch yn siwr eich bod yn cael gwared ar y llwch mewn ffordd ddiogel.

Bydd nifer o bobl hefyd yn mwynhau diod neu ddau yn lleol neu yn yr ardd yn ystod y nosweithiau braf - rydw i hefyd yn eich annog i beidio â choginio ar ôl yfed alcohol, yn enwedig os byddwch yn llwglyd ar ôl dychwelyd ar ôl noson allan. Y ffordd orau o gael bwy a chadw'n ddiogel yw prynu bwyd parod ar y ffordd adref neu gallech baratoi brechdan cyn mynd allan.  

 

 
 

Datganiad Polisi Cyflog Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru

Cliciwch yma i weld datganiad polisi cyflog yr Awdurdod

Darllen mwy >>

Archwiliad diogelwch
tân AM DDIM

Blwch Gwyn

Darllenwch fwy
amdanom ni

Ein gwaith gyda
phobl ifanc

Delwedd Melyn

Chwarae ein gemau
diogelwch tân

Delwedd cartŵn

Rydym yn wasanaeth tân ac achub sydd wedi ennill gwobrau

 

Negeseuon Twitter Diweddaraf


>
Rhowch eich cyfeiriad e-bost i dderbyn diweddariadau a chylchlythyrau: