Maint y Testun: A-AA+ | Hygyrchedd
ffoniwch: 01745 535 250
1

Diwrnod Gweithredu Positif

Cliciwch isod am fwy o fanylion

 
1

Newid yn y modd yr ydym yn ymateb i wasanaethau anstatudol

Cliciwch ar y ddolen isod am fanylion ynglyn â'r newid 

 
1

Newid y modd ymateb i larymau tân awtomatig

Cliciwch ar y ddolen isod am fanylion ynglyn â'r newid 

 
         

Ewch i'r dudalen yr orsaf dân gymunedol Rhyl

Cheif2
Ewch i'r dudalen yr orsaf dân gymunedol Rhyl

Mae'r orsaf dân gymunedol yn orsaf dân yn gwbl weithredol, ac mae hefyd yn cynnig ystod o gyfleusterau cymunedol gan gynnwys ystafelloedd cyfarfod, y gellir eu llogi gan grwpiau neu fusnesau lleol.

Darllen mwy >>
 

Gair o Groeso Gan y Prif Swyddog Tân

Welcome

Strategaeth Diogelwch Ffyrdd

Fis yma daeth y tri gwasanaeth tân ac achub yng Nghymru at ei gilydd i lansio Strategaeth Diogelwch Ffyrdd sydd yn darparu fframwaith ar gyfer cyfathrebu a gweithredu ein hymrwymiadau o ran diogelwch ffyrdd ar lefel genedlaethol a lleol.  Mae'r strategaeth yn rhan o'n hymateb i 'Fframwaith Diogelwch Ffyrdd Cymru' Llywodraeth Cymru ac fe'i lansiwyd yn y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd yn gynharach yn yr haf.

Rydym wedi cyflawni llawer dros y blynyddoedd diwethaf ac y mae diogelwch ffyrdd wedi gwella cymaint fel bod nifer yr achosion wedi gostwng. Fodd bynnag, mae dal lle i wella gan fod cynnydd yn nifer y bobl sydd yn cael eu hanafu'n ddifrifol ar ein ffyrdd. 

Dengys yr ystadegau bod pobl ifanc rhwng 16-24 oed a  motorbeicwyr ymhlith y grwpiau sydd fwyaf agored i'r peryglon.  Mae gyrwyr dros 70 oed hefyd mewn perygl, ac yn aml iawn maent wedi bod yn gyrru ers blynyddoedd heb orfod cwblhau hyfforddiant bellach ers pasio eu prawf gyrru.

Mae'r ffigurau diweddaraf gan heddluoedd Cymru ar gyfer 2014 yn dangos bod 103  o bobl wedi cael eu lladd ar ein ffyrdd y llynedd, gostyngiad o 7% o gymharu â 2013. Fodd bynnag, mae Partneriaeth Diogelwch Ffyrdd Cymru yn dal i boeni bod y gostyngiad yn cael ei roi yn y cysgod oherwydd y cynnydd cyffredinol yn nifer y motorbeicwyr sydd yn cael eu lladd neu eu hanafu'n ddifrifol ar y ffyrdd yng Nghymru, sydd 10% yn uwch na'r cyfartaledd ar gyfer 2004-08.

Mae'r strategaeth diogelwch ffyrdd felly yn cynrychioli ymdrech ar y cyd i addysgu pobl sy'n defnyddio'n ffyrdd, gan dargedu grwpiau penodol gyda llu o weithgareddau, ymyraethau a chyhoeddusrwydd gyda'r nod o newid ymddygiad.

Yr hyn sydd yn allweddol er mwyn gwella diogelwch ffyrdd yw sicrhau bod y gwasanaeth tân ac achub yn cydweithio ar draws Cymru ac yn gweithio gyda phartneriaid i fabwysiadu dull cydweithredol o ran hyfforddi, addysgu, hyrwyddo, rhannu gwybodaeth a gwerthuso.

Diogelwch Barbeciw

Yn olaf, gair i gall os byddwch yn tanio'r barbeciw fis yma.  

Os ydych chi'n mwynhau barbeciw adref yn yr ardd neu wrth wersylla gyda theulu a ffrindiau, dyma air i gall am gadw'n ddiogel:-  

  • Gwnewch yn siwr bod y barbeciw yn ddigon pell o goed, ffensys, pebyll ac unrhyw beth arall sydd mewn perygl o fynd ar dân.
  • Peidiwch ag yfed a defnyddio'r Barbeciw - fe ddylai'r sawl sy'n coginio aros tan ar ôl iddo ef/hi orffen coginio cyn mwynhau llymed.
  • Peidiwch byth â rhoi'r barbeciw yn eich pabell, carafán neu gysgodlen - hyd yn oed i oeri.  Mae'n berygl tân yn ogystal â pherygl carbon monocsid.   Does gan garbon monocsid ddim lliw nac arogl ac mae'n lladd - efallai'ch bod yn meddwl ei fod yn ddiogel oherwydd bod y fflamau wedi marw OND mae mwy o garbon monocsid yn cael ei gynhyrchu wrth i'r barbeciw oeri.
  • Peidiwch byth â defnyddio petrol neu baraffin i gynnau neu ailgynnau'r barbeciw. Defnyddiwch daniwr barbeciw neu danwydd ar lo oer yn unig.
  • Peidiwch byth â rhoi lludw poeth mewn bin sbwriel neu fin  olwynion, gadewch i'r lludw oeri'n iawn cyn cael gwared arno.   
 
 

Datganiad Polisi Cyflog Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru

Cliciwch yma i weld datganiad polisi cyflog yr Awdurdod

Darllen mwy >>

Archwiliad diogelwch
tân AM DDIM

Blwch Gwyn

Darllenwch fwy
amdanom ni

Ein gwaith gyda
phobl ifanc

Delwedd Melyn

Chwarae ein gemau
diogelwch tân

Delwedd cartŵn

Rydym yn wasanaeth tân ac achub sydd wedi ennill gwobrau

 

Negeseuon Twitter Diweddaraf


>
Rhowch eich cyfeiriad e-bost i dderbyn diweddariadau a chylchlythyrau: