Maint y Testun: A-AA+ | Hygyrchedd
ffoniwch: 01745 535 250
1

Newid yn y modd yr ydym yn ymateb i wasanaethau anstatudol

Cliciwch ar y ddolen isod am fanylion ynglyn â'r newid 

 
1

Newid y modd ymateb i larymau tân awtomatig

Cliciwch ar y ddolen isod am fanylion ynglyn â'r newid 

 
      

Ewch i'r dudalen yr orsaf dân gymunedol Rhyl

Cheif2
Ewch i'r dudalen yr orsaf dân gymunedol Rhyl

Mae'r orsaf dân gymunedol yn orsaf dân yn gwbl weithredol, ac mae hefyd yn cynnig ystod o gyfleusterau cymunedol gan gynnwys ystafelloedd cyfarfod, y gellir eu llogi gan grwpiau neu fusnesau lleol.

Darllen mwy >>
 

Gair o Groeso Gan y Prif Swyddog Tân

Welcome

 Croeso i'n gwefan

 

Ein nod yw amddiffyn cymunedau cyn i argyfyngau ddigwydd a darparu gwasanaeth tân ac achub effeithiol ac effeithlon i bawb sydd yn byw, gweithio a theithio yng Ngogledd Cymru 

Cadwch ddiogelwch mewn cof dros yr haf!

Y mis hwn byddwn yn dwyn i'r amlwg beryglon tân sydd yn gyffredin iawn dros yr haf, wrth i drigolion chwilota am y barbiciw a thynnu llwch oddi ar eu dodrefn gardd . 

Yn ystod tywydd braf mae glaswellt a llystyfiant yn hynod sych, ac felly os digwydd i chi gynnau tân yn ddamweiniol y tu allan yn yr awyr agored gall ledaenu'n gyflym iawn gan ddinistrio popeth yn ei hynt.   Gall y tân ledaenu'n yn oed yn fwy cyflym os bydd awel ysgafn.  Cawsom ein galw i nifer o danau glaswellt ac eithin difrifol iawn yn ystod y tywydd braf ddiwedd Mawrth, a threuliodd nifer o ddiffoddwyr tân amser helaeth yn delio gyda'r tanau hyn. 

Gall sigarét sydd yn cael ei thaflu'n ddi-hid drwy ffenest car, barbiciw sydd yn rhoi'r gwrych ar dân neu goelcerth sydd yn llosgi heb neb i gadw llygaid arni ddinistrio cefn gwlad, cnydau a bywyd gwyllt. 

Os digwydd i'r tân gynnau'n nes at adref, gall ddinistrio'ch gardd, lledaenu i'ch cartref a pheryglu bywydau'r rhai sydd yn y ty.  Mae bwyd sydd wedi ei goginio ar farbiciw yn flasus iawn ond cofiwch gadw diogelwch tân mewn cof wrth goginio yn yr awyr agored - cadwch eich barbiciw ymhell oddi wrth anifeiliaid anwes a phlant a chofiwch gael gwared â'r lludw'n ddiogel.

Bydd nifer ohonoch hefyd yn mwynhau diodydd yn y dafarn ac yn yr ardd ar nosweithiau mwyn - ac felly rwyf yn erfyn arnoch i beidio â choginio os ydych wedi bod yn yfed.  Os ydych awydd bwyd prynwch bryd wedi ei goginio'n barod neu gwnewch frechdan i chi'ch hun. 

.

 
 

Datganiad Polisi Cyflog Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru

Cliciwch yma i weld datganiad polisi cyflog yr Awdurdod

Darllen mwy >>

Archwiliad diogelwch
tân AM DDIM

Blwch Gwyn

Darllenwch fwy
amdanom ni

Ein gwaith gyda
phobl ifanc

Delwedd Melyn

Chwarae ein gemau
diogelwch tân

Delwedd cartŵn

Rydym yn wasanaeth tân ac achub sydd wedi ennill gwobrau

 

Negeseuon Twitter Diweddaraf


>
Rhowch eich cyfeiriad e-bost i dderbyn diweddariadau a chylchlythyrau: