Maint y Testun: A-AA+ | Hygyrchedd
ffoniwch: 01745 535 250
1

Helpwch ni i atal tanau y Pasg hwn

Helpwch ni i atal tanau y Pasg hwn

 
1

Newid yn y modd yr ydym yn ymateb i wasanaethau anstatudol

Cliciwch ar y ddolen isod am fanylion ynglyn â'r newid 

 
1

Newid y modd ymateb i larymau tân awtomatig

Cliciwch ar y ddolen isod am fanylion ynglyn â'r newid 

 
1

Ein perfformiad yn 2013-14

Cliciwch yma i weld ein Crynodeb perfformiad a Hunanasesiad ar gyfer 2013-14

 
            

Ewch i'r dudalen yr orsaf dân gymunedol Rhyl

Cheif2
Ewch i'r dudalen yr orsaf dân gymunedol Rhyl

Mae'r orsaf dân gymunedol yn orsaf dân yn gwbl weithredol, ac mae hefyd yn cynnig ystod o gyfleusterau cymunedol gan gynnwys ystafelloedd cyfarfod, y gellir eu llogi gan grwpiau neu fusnesau lleol.

Darllen mwy >>
 

Gair o Groeso Gan y Prif Swyddog Tân

Welcome

 Croeso i'n gwefan

 

Ein nod yw amddiffyn cymunedau cyn i argyfyngau ddigwydd a darparu gwasanaeth tân ac achub effeithiol ac effeithlon i bawb sydd yn byw, gweithio a theithio yng Ngogledd Cymru 

Mynd i'r afael â thanau bwriadol

Wrth i'r dyddiau ymestyn a'r tywydd gynhesu, rwyf yn erfyn ar i rieni sicrhau eu bod gwybod beth mae eu plant yn ei wneud a'n helpu i atal tanau bwriadol.

Mae tanau bwriadol yn peryglu bywydau'r cyhoedd a'n diffoddwyr tân, oherwydd
ei bod yn atal ein criwiau rhag ymateb i argyfyngau gwirioneddol mor gyflym ag
arfer. Maent hefyd yn costio miloedd o bunnoedd i'r economi. 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi bod yn gweithio'n galed i leihau achosion o losgi bwriadol dros y blynyddoedd diwethaf - ond wrth i'r dyddiau ymestyn ac wrth iddi gynhesu, rydym yn aml iawn yn gweld cynnydd mewn tanau bwriadol.

Yn ystod mis Mawrth a mis Ebrill mae'r gwasanaeth tân ac achub yn parhau i dderbyn mwy o alwadau i danau bwriadol nac ar unrhyw adeg arall o'r flwyddyn.

Mae nifer o fentrau , yn cynnwys partneriaethau gydag asiantaethau eraill, megis y gwaith ar y cyd rhwng y Tîm Lleihau Llosgi Bwriadol a Heddlu Gogledd Cymru, mentrau ieuenctid Prosiect y Ffenics, yn ogystal â nifer o ymgyrchoedd diogelwch wedi eu targedu, wedi helpu i leihau achosion o losgi bwriadol.

Oherwydd yr ymdrechion hyn cafwyd gostyngiad sylweddol o 68% dros y deng mlynedd diwethaf ac mae'r gostyngiad wedi parhau yn ystod y pedair blynedd diwethaf - cafwyd gostyngiad sylweddol yn nifer y tanau bwriadol a fynychom: o 353 achos rhwng 1af Mawrth a 30ain Ebrill 2011, i 258 achos yn 2012, 166 achos yn 2013 ac yn ddiweddar 153 o achosion yn 2014.

Rydym yn dibynnu ar rieni a chymunedau i weithio gyda ni i bwysleisio ein negeseuon ar ganlyniadau cynnau tanau yn fwriadol - felly rydym yn apelio ar gymunedau i'n helpu ni i wneud yn siwr bod nifer y tanau bwriadol yn parhau i aros yn isel dros y gwanwyn.

Mae cynnau tanau yn fwriadol yn drosedd ac mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn gweithio gyda Heddlu Gogledd Cymru i fynd i'r afael ag achosion o losgi bwriadol.

Cewch ddilyn ein hymgyrch i leihau tanau bwriadol yn y cyfryngau cymdeithasol #helpwchiataltanaubwriadol ac ar ein gwefan www.gwastan-gogcymru.org.uk

Os oes gennych chi wybodaeth am droseddau o'r fath fe'ch cynghorwn i alw Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 neu ffoniwch 101.

 
 

Archwiliad diogelwch
tân AM DDIM

Blwch Gwyn

Darllenwch fwy
amdanom ni

Ein gwaith gyda
phobl ifanc

Delwedd Melyn

Chwarae ein gemau
diogelwch tân

Delwedd cartŵn

Rydym yn wasanaeth tân ac achub sydd wedi ennill gwobrau

 

Negeseuon Twitter Diweddaraf


>
Rhowch eich cyfeiriad e-bost i dderbyn diweddariadau a chylchlythyrau: